Neidio i'r prif gynnwy

Llawdriniaeth yng Nghanolfan y Fron

Two people performing a surgery

Yng Nghanolfan y Fron Caerdydd rydym  yn cynnig ystod lawn o driniaethau llawfeddygol ar gyfer clefyd symptomatig y fron ac ar gyfer cleifion sy'n cael diagnosis drwy raglen sgrinio'r fron. Mae ein holl lawdriniaethau'n cael eu cynnal ar Ward Anwen yn Ysbyty Athrofaol Llandochau.

Mae hwn yn safle llawdriniaeth ddewisol ac felly mae ganddo'r fantais o osgoi'r wardiau ysbytai acíwt prysur. Rydym hefyd yn cynnig ystod lawn o dechnegau ailadeiladu'r fron. Mae'r rhan fwyaf o'r triniaethau  ailadeiladu hyn yn digwydd yn Ysbyty Athrofaol Llandochau, ar wahân i lawdriniaethau mawr fflap abdomen sy'n digwydd yn Ysbyty Treforys, Abertawe, mewn cydweithrediad â'r llawfeddygon plastig.

Canser y Fron

Os cewch ddiagnosis o ganser y fron, bydd Nyrs Gofal y Fron (BCN) yn cael ei rhoi i chi a bydd yn eistedd gyda chi mewn ymgynghoriadau gyda Llawfeddyg y Fron. Fel arfer mae nifer o opsiynau triniaeth a fydd yn cael eu trafod gyda chi.

Caiff pob claf ei drin yn unigol ac felly bydd gwahanol ddewisiadau llawfeddygol yn cael eu trafod yn dibynnu ar eich clefyd. Gellir cynnig lwmpectomi i'r rhan fwyaf o fenywod, neu doriad lleol eang (tynnu canser y fron gyda rhimyn o feinwe normal o amgylch y canser) a fyddai'n cael ei ddilyn gan radiotherapi i'r fron sydd ar ôl.

Nid yw'r opsiwn hwn yn addas i bob claf, gyda rhai menywod angen mastectomi (tynnu'r fron) i drin eu canser y fron yn ddiogel. 

Biopsi chwydd sentinel 

Wrth reoli canser ymledol y fron, mae'n bwysig gwybod a yw unrhyw glefyd wedi lledu i'r nodau lymff yn yr cesail, (chwarennau'r cesail), gan y bydd hyn yn effeithio ar driniaeth ddilynol. Lle nad oes tystiolaeth glinigol na delweddu o glefyd yn y nodau lymff, mae angen i ni gadarnhau hyn drwy gymryd meinwe o ardal y gesail fel rhan o'r llawdriniaeth canser. Dim ond sampl o'r nodau sydd ei angen arnom ni yn hytrach na phob un ohonynt.

Mae biopsi chwydd sentinel yn dechneg sy'n ein helpu i adnabod y nodau mwyaf perthnasol y mae angen eu dileu ar adeg y llawdriniaeth.

Caiff y rhain eu hadnabod gan lifynnau a chwistrellir i'r fron. Er mwyn gwella cywirdeb, rydym yn defnyddio dau "lifyn". Mae un yn ychydig bach o radioisotop sy'n cael ei chwistrellu i'r fron fel arfer y diwrnod cyn y llawdriniaeth yn yr adran meddygaeth niwclear. Mae'r ail yn lifyn glas a chwistrellir yn ystod y llawdriniaeth (gall staenio'r wrin am ddiwrnod neu ddau a'r fron am ychydig fisoedd, ond mae'n diflannu yn y pen draw).

Mantais fawr y dechneg yw, os cymerir y nodau a samplwyd (2 neu 3 fel arfer) nad ydynt yn dangos unrhyw glefyd, sy'n digwydd amlaf, gallwn osgoi llawdriniaeth lawer mwy i gael gwared ar yr holl nodau lymff.

Adlunio

I rai cleifion, mae angen tynnu holl feinwe'r fron (mastectomi). I'r cleifion hyn, gallwn weithiau gynnig llawdriniaeth adlunio'r fron. Yng Nghaerdydd rydym yn trafod yr holl opsiynau adlunio gwahanol.

Mae ein llawfeddygon a'n Nyrsys Gofal y Fron yn darparu cwnsela a gwybodaeth am yr opsiynau sydd ar gael ar gyfer adlunio, gyda chymorth ffotograffau o gleifion sydd wedi cael eu hadlunio yn ysbytai Llandochau a Threforys.

Rydym yn cynnal adluniadau'r fron gyda mewnblaniadau yn Llandochau. Gallwn gynnig adlunio ar unwaith yn ystod yr un llawdriniaeth mastectomi, neu fel llawdriniaeth ddiweddarach i gleifion sydd wedi cael llawdriniaethau mastectomi syml blaenorol.

Ar gyfer adluniadau sy'n ddefnyddio meinwe'r claf ei hun yn unig (awtologaidd), fel fflap DIEP/TRAM, rydym yn gweithio ar y cyd â'r llawfeddygon plastig yn Ysbyty Treforys, Abertawe.  Mae menywod eraill yn addas i'w hadlunio gan ddefnyddio eu braster cefn a'u cyhyrau (fflap Latissimus Dorsi), ac rydym yn gwneud yr adlunio hwn yma yn UHL.

Rydym hefyd yn trefnu llawdriniaethau ar y fron arall, os bydd angen gwneud hyn er mwyn sicrhau gwell cymesuredd. Gall hyn olygu lleihau ei faint neu godi'r fron drwy dynhau'r croen, gyda mewnblaniad ychwanegol neu hebddo.

Mae llawer o gleifion hefyd yn hoffi cael adlunio'r deth, a gallwn wneud hyn dan anaesthetig lleol. Gellir gwneud tatŵs teth areola dri mis ar ôl ei adlunio, ond ar hyn o bryd mae rhestr aros ar gyfer y driniaeth hon.  

Cyflyrau anfalaen

Er bod y rhan fwyaf o'n llawdriniaethau ar gyfer canser y fron, rydym weithiau'n cynnal llawdriniaethau ar glefyd anfalaen. Fodd bynnag, nid ydym yn cynnig llawdriniaeth gosmetig, anghymesuredd na gynaecomastia. Mae'r cyflyrau hyn yn cael eu cyfyngu'n drwm gan Bwyllgor Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru (WHSSC).

Dilynwch ni