Neidio i'r prif gynnwy

Tîm Ymateb Acíwt

Mae'r Tîm Ymateb Acíwt (ART) yn dîm amlddisgyblaethol sy'n darparu therapïau nyrsio a gofal. Ein nod yw atal derbyn i'r ysbyty, neu gyflymu trosglwyddo gartref i gleifion sy'n feddygol sefydlog, yr ystyrir eu bod yn ddiogel gartref heb oruchwyliaeth 24 awr.

Rydym yn cynnwys nyrsys, nyrsys cymorth, ffisiotherapyddion a therapydd galwedigaethol, ac yn ymweld â chleifion sydd wedi'u cofrestru gyda meddygon teulu Caerdydd a'r Fro yn yr ardal ddaearyddol hon.

Cyswllt
 

Prif dderbynfa:  029 2053 6706  /  Ffacs 029 2053 6790
Prif swyddfa:   029 2053 6607

Ein Gwasanaethau

Adsefydlu

Mae'r Therapydd Galwedigaethol a/neu'r Ffisiotherapydd yn gweithio'n agos gyda'u cydweithwyr yn yr ysbyty i hwyluso'r broses o drosglwyddo gartref. Maent yn darparu rhaglenni i sicrhau bod cleifion yn cyrraedd eu hannibyniaeth optimwm. Gall hyn hefyd fod ar y cyd â darparu gofal personol tra'n aros am becyn gofal gwasanaethau cymdeithasol.

Therapi Mewnwythiennol (IV)

Mae nyrsys profiadol yn asesu cleifion yn eu man preswylio neu cyn eu rhyddhau o'r ysbyty i ddarparu meddyginiaeth IV gartref. Gwrthfiotigau yw hyn yn bennaf, ond mae hefyd yn cynnwys meddyginiaethau eraill y gellir eu gweinyddu'n ddiogel allan o'r ysbyty. Bydd y nyrsys yn asesu mynediad gwythiennol ac yn cynghori os oes angen mynediad gwythiennol mwy parhaol. Rydym yn gweithio'n agos gyda'r adran microbioleg a fferylliaeth sy'n darparu cyngor a chefnogaeth.

Thromboses Gwythiennau Dwfn (DVTs)

Ar ôl cael diagnosis gyda Doppler (sganiwr), bydd nyrsys profiadol yn monitro INR (profion ceulo gwaed) bob dydd, ac yn rhoi heparin moleciwlaidd isel a chyngor ar ddos ​​Warfarin. Mae hyn yn cynnwys cefnogaeth ac addysg ynghylch gwrth-geulo. Unwaith y bydd yr INR yn therapiwtig, cyfeirir y claf i'r clinig INR yn naill ai Ysbyty Athrofaol Cymru neu Ysbyty Athrofaol Llandochau.

Gofal Lliniarol

Gallwn gynorthwyo i ddarparu gofal ac offer i alluogi cleifion fynd gartref yn ystod dyddiau olaf eu bywyd. Gall hyn gynnwys gofal llwyr a ddarperir gan ART, neu ar y cyd â'r Nyrsys Ardal generig, Prosiect Cymorth Marie Curie a gwasanaethau gofal lliniarol arbenigol.