Neidio i'r prif gynnwy

Dathlu cyflawniadau staff yn ein Bwrdd Clinigol Plant a Menywod

 

Cynhaliodd ein Bwrdd Clinigol Plant a Menywod ei ddigwyddiad dathlu blynyddol ddydd Mawrth 12 Ebrill, gan dynnu sylw at rai o gyfraniadau gwych y staff dros y flwyddyn ddiwethaf. Mae wedi bod yn flwyddyn heriol iawn arall, yn rheoli effeithiau COVID-19 a cheisio cynnal mynediad i'n gwasanaethau ar yr un pryd. Mae staff ar draws y sefydliad wedi mynd yr ail filltir i barhau i ofalu am bobl. Mae pob un o’r Byrddau Clinigol yn cynnal digwyddiad dathlu bob blwyddyn i gydnabod gwaith gwych a rhoi hwb morâl y mae mawr ei angen i'r staff.

Oherwydd y pandemig, cynhaliwyd digwyddiad ar raddfa lai gyda staff, dan arweiniad Nathan Wyburn a Wayne Courtney, Noddwyr Elusen Iechyd Caerdydd a'r Fro ac enwogion lleol.

Dywedodd Catherine Wood, Cyfarwyddwr Gweithrediadau’r Bwrdd Clinigol Plant a Menywod: "Hoffwn ddiolch yn bersonol i'n holl staff a thimau am eu gwaith anhygoel dros y flwyddyn ddiwethaf. Mae pob un person wedi cael effaith. Rwy'n hynod falch o'r gofal, y tosturi a'r ymroddiad y mae pobl yn eu dangos yn yr amgylchiadau anoddaf. Llongyfarchiadau i'n holl enillwyr a'r rhai a ddaeth yn ail ar eich cyflawniadau."

Dyma grynodeb o'r categorïau, y rhai a ddaeth yn ail a'r enillwyr:

 

System Gofal Iechyd Ehangach

Gweithio ar draws Byrddau Clinigol i Gefnogi'r Bwrdd Iechyd a'r System Gofal Iechyd Ehangach

Yn ail: Dr Jennifer Evans, Ymgynghorydd Pediatrig, Iechyd Plant (Cyfarwyddiaeth Ysbyty Plant Cymru)

Enillydd: Dr Genevieve Thueux, Ymgynghorydd Pediatrig, Iechyd Plant (Cyfarwyddiaeth Ysbyty Plant Cymru)

Mae Dr Genevieve Thueux wedi bod yn gymorth cyson i staff ar Ward Morfarch. O ganlyniad i bwysau COVID-19 daeth Ward Morfarch yn uned sy'n newid ac yn esblygu'n barhaus, gan helpu i leddfu pwysau ehangach yn y system. Roedd Dr Thueux yn allweddol yn y gwaith cynllunio, gan sicrhau triniaeth ddiogel ac effeithiol i gleifion pediatrig.

 

Arloesi a Thrawsnewid

Arloesi a Thrawsnewid yn Wyneb y Pandemig

Yn ail:

Holly Tarren, Rheolwr Prosiect (Gwasanaethau Iechyd Plant, Pobl Ifanc a Theuluoedd)

Yr Hyrwyddwyr Bwydo ar y Fron (Gwasanaethau Iechyd Plant, Pobl Ifanc a Theuluoedd)

Enillydd: Donna James, Bydwraig Ddigidol, Obstetreg a Gynaecoleg.

Ers dod i'r swydd mae Donna wedi trawsnewid bywydau gwaith bydwragedd a staff meddygol, gan gyfrannu at yr agenda ansawdd a diogelwch. Mae Donna wedi gweithio ar sawl system unigryw sydd wedi cefnogi'r gyfarwyddiaeth gydag arbedion effeithlonrwydd, gan chwyldroi gwasanaethau.

 

Tîm y Flwyddyn

Tîm sydd wedi dangos arloesedd sydd yn ei dro wedi cael effaith gadarnhaol ar ein defnyddwyr gwasanaethau, gan wella boddhad cleifion ac ansawdd y gofal a ddarperir. 

Yn ail:

Tîm SARC (Obstetreg a Gynaecoleg)

Gynaeoncoleg - Tîm Nyrsio/Meddygon Ymgynghorol

Enillydd: Tîm Imiwneiddio

Roedd y tîm Imiwneiddio, dan arweiniad Cath Cawte a Jo Evans, yn wynebu Cyfarwyddeb i gynnwys pob disgybl ysgol uwchradd yn y rhaglen fluenz yn yr ysgol. Gwnaed llawer iawn o ymdrech i greu rhaglen ffurflen e-ganiatâd, a oedd yn golygu bod y tîm wedi gweithio'n ddwys ac wedi ymgynghori ag ysgolion a rhieni i'w hysbysu a'u cefnogi gyda'r broses e-ganiatâd.

 

Arwr Di-glod

Unigolyn sydd wedi cyflawni pethau gwych ac wedi cael effaith eithriadol, sydd eto i'w gydnabod am ei ymdrechion. 

Yn ail:

Deborah Lennon, Cydlynydd Tîm (Gwasanaethau Iechyd Plant, Pobl Ifanc a Theuluoedd)

Marie Hopkins, Rheolwr Ward Cleifion Allanol (Ysbyty Plant Cymru)

Enillydd: Jen Thomas, Nyrs Plant sy'n Derbyn Gofal (Gwasanaethau Iechyd Plant, Pobl Ifanc a Theuluoedd)

Fel rhan o'r digwyddiad dathlu, darllenwyd llythyr dienw gan aelod o deulu person ifanc y mae Jen wedi gweithio gydag ef. Roedd y llythyr yn sôn am sut y bu Jen yn weithiwr proffesiynol cyson ym mywyd y person ifanc er gwaethaf trawma teuluol a gorfod wynebu proses fabwysiadu. Mae'r person ifanc bellach yn ffynnu diolch i Jen a chefnogaeth ehangach, ac yn dweud bod y gofal a gawsant gan Jen yn "wych". 

 

Arweinyddiaeth Ysbrydoledig

Yn ail: Nicky Evans, Therapydd Iaith a Lleferydd Band 7 

Enillydd: Cydlynwyr Ystafell Esgor Band 7 (Obstetreg a Gynaecoleg)

Mae'r tîm yn cynnwys 15 o fydwragedd ymroddedig, profiadol iawn sy'n mynd y tu hwnt i’r disgwyl i arwain yr holl staff i sicrhau y darperir gofal diogel a holistaidd yn yr Ystafell Esgor fwyaf cymhleth yn y wlad. Dros y flwyddyn ddiwethaf, mae Cydlynwyr yr Ystafell Esgor wedi wynebu heriau ychwanegol, ar ben eu llwyth gwaith sydd eisoes yn hynod gymhleth. Aeth y cydlynwyr gam ymhellach fel tîm i fod yn hyblyg, gan weithio ar fyr rybudd a newid eu patrymau sifftiau'n aml er mwyn sicrhau bod sifftiau'n cael eu cyflenwi i alluogi diogelwch yn yr adran famolaeth. Mae'r ymrwymiad y maent wedi'i ddangos wedi bod yn rhagorol.

 

Caredigrwydd a Byw Ein Gwerthoedd

Yn ail:

Lynne Bray, Nyrs Glinigol Arbenigol (Obstetreg a Gynaecoleg) 

Ashleigh Trowill, Rheolwr Gwasanaeth, Lles Emosiynol ac Iechyd Meddwl 

 

Enillydd: Zoe Roberts, Ymgynghorydd Meddygaeth Frys Bediatrig

Mae Zoe bob amser yn gadarnhaol, yn gymwynasgar ac yn gyfeillgar yn yr Adran Achosion Brys Plant sy'n aml yn weithle prysur a heriol iawn. Mae Zoe yn mynd y tu hwnt i’r galw i ddiwallu anghenion y plant sy'n dod i’r adran ac yn cysylltu'n agos â'r timau priodol i wneud y profiad mor llyfn ac effeithiol â phosibl, gan sicrhau'r canlyniad a’r cynllun gorau ar gyfer anghenion y plentyn.

 

Lles

Yn ail – Michelle Mclachlan a'r Tîm Lles (Ysbyty Plant Cymru)

Enillydd – Jayne Frank a changen RCM Caerdydd (Obstetreg a Gynaecoleg)

Mae'r gangen wedi bod yn weithgar iawn ers nifer o flynyddoedd ac roedd yn un o'r canghennau cyntaf i lofnodi'r Siarter Gofalu Amdanoch Chi. Mae gweithgarwch y gangen wedi parhau drwy gydol y pandemig. Eu prif ffocws oedd gofalu am les y staff yn gorfforol ac yn emosiynol, cynnal dysgu a hybu morâl sydd yn y pen draw yn gwella'r canlyniad nid yn unig i'r aelodau a'r tîm amlddisgyblaethol ond i'r mamau a'r babanod y maent yn gofalu amdanynt hefyd.

 

Cyfraniad Eithriadol gan Weithlu Meddygol

Yn ail:

Summia Zaher, Ymgynghorydd Obstetrig ac Arweinydd Ymchwil a Datblygu (Obstetreg a Gynaecoleg)

Muthukumaran Ravichandran, Hyfforddai Pediatrig ST4 (Ysbyty Plant Cymru)

 

Enillydd: Dr Jennifer Evans, Ymgynghorydd Pediatrig (Ysbyty Plant Cymru) 

Mae Dr Evans yn Ymgynghorydd ymroddedig a gweithgar mewn clefydau heintus ac imiwnoleg yn Ysbyty Plant ac ar draws De Cymru. Mae ei hymroddiad drwy gydol y pandemig wedi bod yn ddi-baid, o'r camau cychwynnol, hyd at ddatblygu llwybr ar draws y rhanbarth ar gyfer gweinyddu gwrthgyrff monoclonol ar gyfer COVID ar gyfer cleifion pediatrig sy'n agored i niwed.

 

Cyfraniad Eithriadol gan Weithlu Nyrsio

Yn ail: Kate Sugrue, Addysgwr Ymarfer (Ysbyty Plant Cymru)

Enillydd: Ceri Lovell, Uwch-nyrs, (Gwasanaethau Iechyd Plant, Pobl Ifanc a Theuluoedd)

Ers penodi Ceri, mae wedi gweithio'n eithriadol o galed i ddatblygu cydberthnasau proffesiynol cadarnhaol o fewn Bwrdd Iechyd y Brifysgol ac ar draws Awdurdodau Lleol. Mae Ceri bob amser yn rhoi’r plentyn/person ifanc wrth wraidd popeth y mae'n ei wneud. Mae Ceri wedi arwain ar ddatblygu llwybrau amlasiantaethol i wella'r profiad i blant a phobl ifanc sy'n dod i mewn i'r Adran Achosion Brys mewn argyfwng, ymhlith amrywiaeth o brosiectau eraill.

 

Cyfraniad Eithriadol gan Weithiwr Proffesiynol Perthynol i Iechyd

Enillydd: Kate Laats, Ffisiotherapydd (Ysbyty Plant Cymru)

Mae Kate wedi bod yn allweddol wrth reoli cleifion y Ganolfan Trawma Mawr yn y maes Pediatreg. Mae hi'n gefnogol iawn i staff y ward wrth reoli'r plant hyn. Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf mae'r tîm wedi cael rhai cleifion ag anafiadau cymhleth iawn i’r asgwrn cefn.  Sefydlodd Kate rai sesiynau addysgu a gweithiodd gyda'r addysgwr ymarfer ar Gwdihŵ i sicrhau bod yr holl staff yn fedrus wrth ddefnyddio gwelyau asgwrn cefn, sgwpiau a choleri.

 

Cyfraniad Eithriadol gan Weithiwr Cymorth Gofal Iechyd

Yn ail: Tîm Cleifion Allanol Pediatrig (Ysbyty Plant Cymru)

Enillydd: Jodie Foran, HCSW (Obstetreg a Gynaecoleg)

Mae Jodie Foran yn Gynorthwy-ydd Gofal Mamolaeth sy'n arbenigo mewn cefnogi menywod beichiog i roi'r gorau i ysmygu. Mae Jodie yn rhoi'r wybodaeth gywir i'r cleifion ac yn awgrymu ffyrdd o ddisodli'r pethau hynny y maent yn ofni eu colli.  Mae Jodie yn ceisio cael sgwrs anffurfiol am eu profiadau a'u harferion ysmygu ac yn gweithio gyda nhw i lunio cynllun wrth symud ymlaen. 

 

Cyfraniad Eithriadol gan Staff Gweinyddol

Yn ail: Lindsay Lowe, Rheolwr Prosiect (Gwasanaethau Iechyd Plant, Pobl Ifanc a Theuluoedd) 

Enillydd: Tîm Gweinyddol Healios – Luke Bonome Davis a Kayleigh Ancrum (Gwasanaethau Iechyd Plant, Pobl Ifanc a Theuluoedd)

Mae Tîm Gweinyddol Helios wedi gwneud cyfraniad eithriadol at wella effeithlonrwydd sydd wedi gwella mynediad i wasanaethau iechyd meddwl sylfaenol yn sylweddol. Yn yr hyn a oedd yn her enfawr, mae'r tîm wedi gwneud gwelliannau rhagorol y dylent fod yn hynod falch ohonynt.

 

Mae'r person hwn yn gwneud fy niwrnod yn well oherwydd...

Yn ail: Donna James, Bydwraig Ddigidol, (Obstetreg a Gynaecoleg) 

Enillydd: Adele Watkins, Nyrs Glinigol Arbenigol Iechyd Meddwl (Ysbyty Plant Cymru)

Mae Adele yn ymdrechu i wneud yr amhosibl yn bosibl. Mae'r pandemig wedi effeithio'n fawr ar iechyd meddwl pobl ifanc, ac mae rôl Adele wedi newid yn aruthrol dros y ddwy flynedd ddiwethaf. Mae Adele wedi gorfod addasu a newid ei rôl waith, gan gefnogi pobl ifanc a'u teuluoedd mewn argyfwng, yn ddiweddarach gyda chefnogaeth Rachel a ddaeth i'r swydd i ymestyn y gwasanaethau a ddarperir.

Mae Adele yn darparu pecynnau gofal i'r bobl ifanc yn ei gofal, sy'n aml yn cyrraedd yn ofnus ac ar eu pennau eu hunain, heb unrhyw gysuron. Mae'r pecynnau hyn yn darparu cymorth y mae mawr ei angen ar adeg dyngedfennol yn eu bywydau. Yn ogystal â chefnogi'r bobl ifanc yn ei gofal, mae Adele hefyd wedi darparu cymorth y mae mawr ei angen ar aelodau staff yn yr ysbyty plant.

 

Llongyfarchiadau i’r enillwyr ac i bawb a ddaeth yn ail, yn ogystal â phawb yn y Bwrdd Clinigol am eich gwaith dros y flwyddyn ddiwethaf. Diolch i Elusen Iechyd Caerdydd a'r Fro ac Unsain am gefnogi'r digwyddiad gyda danteithion i fynychwyr a'u timau.