Neidio i'r prif gynnwy

Eitemau i ddod gyda chi

Eitemau hanfodol

Bydd angen i chi ddod â'ch llythyr derbyn ac unrhyw ohebiaeth gan eich meddyg teulu.

Mae'n hanfodol eich bod chi'n dod ag unrhyw feddyginiaeth rydych chi wedi bod yn ei chymryd i'r ysbyty gyda chi. Yna gall y meddyg benderfynu a ddylech barhau i gymryd hyn yn ystod eich arhosiad.

Eitemau Defnyddiol

Gall yr eitemau personol canlynol fod yn ddefnyddiol:

 • brws gwallt/crib
 • sebon
 • tywel
 • drych llaw
 • pyjamas/gwisg nos
 • gŵn llofft
 • brws dannedd/past
 • cadach ymolchi
 • hancesi papur
 • offer eillio
 • meddyginiaeth
 • diodydd meddal
 • sliperi
 • sbectol
 • lensys cyffwrdd/ hylif glanhau
 • cymorth clyw
 • llyfrau neu gylchgronau

Lle storio

Mae'r lle storio ar y ward yn gyfyngedig, felly dylech drefnu i berthynas neu ffrind fynd â'ch cês dillad ac unrhyw eitemau personol mawr eraill adref gyda nhw. Yn ogystal, fe'ch cynghorir i gyfyngu i isafswm unrhyw eitemau eraill (gan gynnwys arian parod) a ddowch gyda chi i'r ysbyty.

Nwyddau gwerthfawr

Bydd angen ychydig bach o arian arnoch i brynu papurau newydd, cylchgronau ac ati. Fel arall, ceisiwch beidio â dod â phethau gwerthfawr, gemwaith na symiau mawr o arian gyda chi. Os bydd yn rhaid i chi ddod â'r rhain gyda chi, byddwn yn cadw'r eitemau mewn man diogel nes y byddwch yn mynd adref, ar yr amod eu bod yn cael eu rhoi i Reolwr y Ward a fydd yn rhoi derbynneb i chi am yr eitemau a ddelir.

Dyfeisiau Sain Digidol Personol

Yn aml, gwelir bod y rhain yn ddefnyddiol i gleifion ac mae croeso i chi eu defnyddio.

Teledu personol

Gellir caniatáu’r rhain yn ôl disgresiwn Rheolwr y Ward, ond dylent fod â chlustffonau fel nad ydynt yn tarfu ar gleifion eraill.

Sylwch y bydd angen i drydanwr ysbyty wirio pob teclyn trydanol cyn ei ddefnyddio.

Rhyddhau neu Drosglwyddo

Wrth gael ei ryddhau neu eich trosglwyddo mewn ambiwlans, dim ond dau fag o eiddo a dim offer trydanol y gall y Gwasanaeth Ambiwlans eu cymryd. O ganlyniad, bydd angen i berthnasau neu ffrindiau gasglu unrhyw eiddo neu offer trydanol ychwanegol.

Nid yw'r BIP yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb nac atebolrwydd am golli, neu ddifrod i, eiddo personol o unrhyw fath, ym mha bynnag ffordd y gall y golled neu'r difrod ddigwydd, oni bai ei fod wedi'i roi i ni i'w gadw'n ddiogel.

 

 

Dilynwch ni