Neidio i'r prif gynnwy

Llety i Berthnasau

Pan fydd ystafelloedd ar gael, gall yr Adran Breswylfeydd sicrhau bod llety staff ar gael ar safle Ysbyty Athrofaol Cymru a safle Ysbyty Athrofaol Llandochau i deuluoedd cleifion y mae eu cartref teuluol y tu allan i'r ardal gyfagos, ar gost o £15 y noson.

Mae'r llety a ddarperir yn cynnwys ystafell wely astudio sengl wedi'i lleoli ar y safle lle rhoddir y driniaeth ac o fewn ychydig funudau ar droed i ardaloedd y ward. Darperir dillad gwely a thyweli a, gyda threfniant ymlaen llaw, gellir darparu offer coginio, llestri a chyllyll a ffyrc hefyd os oes angen.

Gall perthnasau wneud cais yn uniongyrchol am lety, gan ddefnyddio'r ffurflen isod, neu ofyn i staff y ward wneud cais ar eu rhan.

Gellir talu gydag arian parod, siec, cerdyn credyd neu gerdyn debyd yn Swyddfa Arianwyr yr Ysbyty yng Nghyntedd prif adeilad YAC. Dylid gwneud sieciau'n daladwy i BIP Caerdydd a'r Fro. Ni ellir derbyn sieciau ôl-ddyddiedig.

I archebu llety, cwblhewch y ffurflen gais.

Sylwch nad yw llenwi ffurflen gais yn gwarantu y bydd ystafell ar gael, a thra y gwneir pob ymdrech i ddarparu ar gyfer cais ymgeisydd, ni ellir rhoi unrhyw warantau.

Am wybodaeth bellach neu os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â'r Swyddfa Breswylfeydd 029 2074 4924 neu e-bostiwch residences.admin.cav@wales.nhs.uk.

Dilynwch ni