Neidio i'r prif gynnwy

Ein Tîm Amlddisgyblaethol

Ymgynghorydd

Dr Victor Sim
Ysbyty'r Barri
Ffôn: 01446 70 4020 / 4155

Meddyg Ward

Mae meddygon teulu Meddygfa Ravenscourt yn mynychu'r ward rhwng 2.00 a 4.00pm bob bore yn ystod yr wythnos ac mae Prime Care yn darparu gwasanaeth y tu allan i oriau.

Fferyllydd Ward 

Mae'r Fferyllydd yn ymweld â'r ward yn ddyddiol (heblaw penwythnosau) i adolygu meddyginiaeth.

Seicolegydd

Efallai bydd angen i glaf gael ei atgyfeirio i Seicolegydd gan aelod o'r Tîm Amlddisgyblaethol. 

Ffisiotherapydd

Mae ffisiotherapyddion ar gael ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 8:30 a 16:30 (ac eithrio Gwyliau Banc). Cynhelir asesiadau unigol cyn pen 24 awr os cewch eich derbyn o ddydd Llun i ddydd Gwener. Bydd cleifion yn cael rhaglen ffisiotherapi unigol wedi'i theilwra'n arbennig i'w hanghenion gyda'r nod o gynyddu cryfder, stamina a symudedd.

Therapydd Galwedigaethol 

Mae Therapi Galwedigaethol ar gael rhwng 8:30 a 16:30 ddydd Llun i ddydd Gwener (ac eithrio Gwyliau Banc). Bydd y Therapydd Galwedigaethol yn asesu sgiliau'r claf o ran ymolchi, gwisgo a choginio ac ati cyn iddo adael yr ysbyty. Efallai bydd y therapydd yn awgrymu ac yn trefnu rhai addasiadau i gartref claf cyn ei ryddhau e.e. rheiliau ar y grisiau, codi sedd y toiled ac ati.

Nyrsys

Adeg eu derbyn, bydd nyrs yn cael ei chlustnodi i gleifion a fydd yn cydlynu eu rhaglen adsefydlu. Hi fydd yn gyfrifol am gynllunio a gweithredu'r holl anghenion nyrsio yn ystod arhosiad y claf. Y nyrs hon yw 'Nyrs Benodol' y claf. 

Therapydd Lleferydd ac Iaith

Os yw claf yn cael anhawster yn cyfathrebu a/neu'n llyncu bwyd neu ddiod, gellir ei atgyfeirio i Therapydd Lleferydd ac Iaith gan unrhyw aelod o'r Tîm Amlddisgyblaethol. 

Dietegydd

Gall atgyfeiriadau i'r Dietegydd gael eu gwneud gan unrhyw aelod o'r Tîm Amlddisgyblaethol ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 09:00 a 17:00 o'r gloch. Mae'r Dietegydd ar gael hefyd i drafod unrhyw broblemau dietegol sydd gan y claf. 

Gweithiwr Cymdeithasol

Os oes gan y claf Weithiwr Cymdeithasol yn barod pan gaiff ei drosglwyddo i Ward Neale a Kent, bydd y Staff Nyrsio'n cysylltu ag ef. Os bydd y claf yn gofyn am Weithiwr Cymdeithasol, bydd atgyfeiriad yn cael ei wneud gan Nyrs Benodol y claf. Efallai bydd y Gweithiwr Cymdeithasol yn dod i Gyfarfod Amlddisgyblaethol i drafod materion i baratoi ar gyfer rhyddhau'r claf yn ddiogel, boed hynny i gartref y claf ei hun neu i Gartref Preswyl / Nyrsio. 

Nyrsys Cyswllt

Cyswllt Adsefydlu Meddygol (YALl)

Ym mhen grisiau ar alwad Ysbyty Llandochau

Cyswllt Adsefydlu Meddygol (YAC)

Yn Ward B6 YAC

Cydgysylltydd Ward

Yn aml, Cydgysylltwyr Ward yw'r pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer staff ac ymwelwyr i'r ward, yn croesawu cleifion, ymwelwyr a pherthnasau. Maent yn sicrhau bod tasgau'n cael eu cyflawni a bod negeseuon yn cael eu cymryd yn ôl yr angen i aelodau eraill o staff. Chwaraeant ran annatod yn y gwaith o weithredu'r ward bob dydd ac maent yn gyfrifol am yr holl dasgau gweinyddol gan gynnwys ateb ymholiadau ffôn a chadw a diweddaru cofnodion cywir.

Sut i Adnabod Nyrsys ar y Ward

Dilynwch ni