Neidio i'r prif gynnwy

Ward Morgannwg

Ward cymysg o 14 o welyau yw Ward Morgannwg sy'n darparu asesiad a thriniaeth acíwt i gleifion â salwch meddwl difrifol hwyr.  

Cynhelir y broses asesu ar Ward Morgannwg dros nifer o wythnosau gan ddibynnu ar angen yr unigolyn. Cynhelir yr asesiad gyda'r Brif Nyrs a'r Tîm Amlddisgyblaethol i ganfod gweithrediad corfforol, seicolegol, cymdeithasol ac emosiynol y claf. Mae'r Tîm Amlddisgyblaethol ar Ward Morgannwg yn cynnwys: 

 • Ymgynghorwyr
 • Meddygon Ward
 • Nyrsys
 • Seicolegwyr
 • Therapydd Galwedigaethol
 • Ffisiotherapydd
 • Gweithwyr Cymdeithasol
 • Nyrsys Cymunedol
 • Therapyddion Lleferydd ac Iaith
 • Dietegwyr
 • Staff cymhennu

Diben yr asesiad yw galluogi cleifion i gael cynllun gofal a thriniaeth cynhwysfawr unigol tra byddant yn yr ysbyty, a hefyd i gael eu rhyddhau i amgylchedd sy'n briodol i'w hanghenion ac anghenion eu gofalwyr.

Mae gan Ward Morgannwg nifer o weithgareddau grŵp/ymyriadau ar gael y gellir eu cynnwys yn y cynllun gofal, fel: 

 • Grŵp Ymlacio
 • Rheoli Gorbryder
 • Cwnsela

Oriau Ymweld

I ddiogelu ein cleifion a'n staff yn ystod pandemig COVID-19, mae pob ymweliad drwy apwyntiad yn unig. Darllenwch ragor am drefnu ymweliad

Dyma'r amseroedd ymweld ar Ward Morgannwg:

16:00 - 20:00 – dydd Llun i ddydd Gwener
14:00 - 20:00 – dydd Sadwrn a dydd Sul

Cysylltu

Swyddfa Rheolwr y Ward - 01446 704179
Rhif Cyswllt y Ward - 01446 704161

Dilynwch ni