Neidio i'r prif gynnwy

Rhestr Termau Ymchwil a Datblygu

Rhestr o Acronymau a ddefnyddir yn gyffredin mewn Ymchwil  Datblygu

ABPI – Cymdeithas Diwydiant Fferyllol Prydain

ADME – Amsugniad, Dosbarthiad, Metabolaeth ac Ysgarthiad

ADR – Hysbysiad o Ddull Amgen o Ddatrys Anghydfod

AE – Digwyddiad Niweidiol

AHPs – Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i Iechyd

AMS – Academi Gwyddorau Meddygol

APTUK – Cymdeithas Technegwyr Fferyllol y Deyrnas Unedig

ARCP – Cymdeithas Gweithwyr Proffesiynol Ymchwil Glinigol

ARSAC – Pwyllgor Cynghori ar Weinyddu Sylweddau Ymbelydrol

ASR – Adroddiad Blynyddol ar Ddiogelwch


BARQA – Cymdeithas Ansawdd Ymchwil

BOPA – Cymdeithas Fferyllol Oncoleg Prydain 


C&V – Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro

CA – Awdurdod Cymwys

CAPA – Cynllun Gweithredu Cywirol ac Ataliol

CAS – System Ddyrannu Ganolog (Pwyllgor Moeseg Ymchwil)

CCRN – Rhwydwaith Ymchwil Glinigol Cynhwysfawr (Lloegr)

CE – Prif Weithredwr

CI – Prif Ymchwilydd

CIOMS - Cyngor Sefydliadau Gwyddorau Meddygol Rhyngwladol (mae CIOMS-1 yn ffurflen adroddiad diogelwch a gydnabyddir yn rhyngwladol)

LCRN - Rhwydwaith Ymchwil Glinigol Lleol (Lloegr)

CNST - Cynllun Esgeuluster Clinigol ar gyfer Ymddiriedolaethau (Lloegr)

CLRN - Rhwydwaith Ymchwil Lleol Cynhwysfawr (Lloegr)

CO MA - Cytundeb Cymeradwyo Amodau Rheoli

COPE - Pwyllgor Moeseg Cyhoeddiadau

CPPE - Canolfan Addysg Fferyllol Ôl-raddedig

CRA - Cydymaith Ymchwil Glinigol

CRF - Ffurflen Adroddiad Achos neu Gyfleuster Ymchwil Glinigol

CRN - Rhwydwaith Ymchwil Glinigol

CRO - Sefydliad Ymchwil Contract 

NIHR CSP - Uned System Gydlynol ar gyfer cael Caniatâd y GIG (Lloegr)

CSR - Adroddiad Astudiaeth Glinigol (Adroddiad Terfynol)

CT - Treial Clinigol

Rheoliadau CT - Rheoliadau Meddyginiaethau i'w Defnyddio gan Bobl (Treialon Clinigol) 2004 a Diwygiadau dilynol

CTA - Awdurdodiad Treial Clinigol

CTA - Cytundeb Treial Clinigol

CTC - Tystysgrif Treial Clinigol

CTIMP - Treial Clinigol o Gynnyrch Meddyginiaethol Ymchwiliol

CTR - Canolfan ar gyfer Treialon Ymchwil (Prifysgol Caerdydd)

CTX - Esemptiad Treial Clinigol

CU - Prifysgol Caerdydd

CV - Curriculum Vitae


DDX - Esemptiad Meddygon a Deintyddion

DHSC - Adran Iechyd a Gofal Cymdeithasol

DMC - Pwyllgor Monitro Data

DMEC - Pwyllgor Monitro Data a Moeseg

DMP - Cynllun Monitro Data

DPA - Deddf Diogelu Data 1998

DPO - Swyddog Diogelu Data

DSUR - Adroddiad Diweddaru ar Ddiogelwch Datblygiad


EC - Comisiwn Ewropeaidd

ECRIN - Rhwydwaith Seilwaith Ymchwil Glinigol Ewropeaidd

EEA - Ardal Economaidd Ewropeaidd

EMA - Asiantaeth Feddyginiaethau Ewropeaidd

ETC - Cost Ychwanegol Triniaethau

EU - Undeb Ewropeaidd

EU CTD - Cyfarwyddeb Treialon Clinigol yr Undeb Ewropeaidd (2001/20/EC)

EU GCP - Cyfarwyddeb Arferion Clinigol Da yr Undeb Ewropeaidd (2005/28/EC)

EudraCT - Cronfa ddata Ewropeaidd o Dreialon Clinigol

EudraVigilance - Cronfa ddata Ewropeaidd o ddigwyddiadau diogelwch mewn treialon clinigol


FD - Cyfarwyddwr Ariannol

FDA - Gweinyddiaeth Bwyd a Chyffuriau (USA)


GAfREC - Trefniadau Llywodraethu ar gyfer Pwyllgorau Moeseg Ymchwil

GCLP - Arfer Labordy Clinigol Da

GCP - Arfer Clinigol Da

GDP - Arfer Fferyllol Da

GLP - Arfer Labordy Da

GMP - Arfer Gweithgynhyrchu Da

GP - Ymarferydd Cyffredinol

GTAC - Pwyllgor Cynghori Therapi Genynnau


HCRW - Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru

Host QA Visit - Ymweliad Sicrhau Ansawdd â'r Cynhaliwr (ar gyfer CTIMPs a gynhelir gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro)

HRA - Awdurdod Ymchwil Iechyd

HRA RES - Gwasanaeth Moeseg Ymchwil yr Awdurdod Ymchwil Iechyd

HRC - Contract Ymchwil Mygedol

HSEU - Uned Iechyd, Diogelwch a'r Amgylchedd (Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro)

HT - Meinweoedd Dynol

HTA - Awdurdod Meinweoedd Dynol


IB - Llyfryn Ymchwilydd

ICF - Ffurflen Cydsyniad Gwybodus

ICH - Cynhadledd / Pwyllgor Rhyngwladol ar Gytgord

ICR - Sefydliad Ymchwil Glinigol

ID - Dull Adnabod

IEC - Pwyllgor Moeseg Annibynnol

IM&T - Technoleg a Rheoli Gwybodaeth

IMP - Cynnyrch Meddyginiaethol Ymchwiliol

IP - Eiddo Deallusol

IPR - Hawliau Eiddo Deallusol

IRAS - System Ymgeisio Integredig ar gyfer Ymchwil

IRB - Bwrdd Adolygu Sefydliadol

IRF - Ffurflen Cofnodi Digwyddiad

IRG - Grŵp Ymchwil Rhyngddisgyblaethol

IRMER - Rheoliadau Ymbelydredd Ïoneiddio (Cysylltiad Meddygol)

ISRCTN - Rhif Hap-dreial Rheoli Safonol Rhyngwladol

IT - Technoleg Gwybodaeth


JPMA - Cymdeithas Gweithgynhyrchwyr Fferyllol Japan


LC - Cydweithredwr Lleol

LHB - Bwrdd Iechyd Lleol (Cymru)

LOA - Llythyr Mynediad

LREC - Pwyllgor Moeseg Ymchwil Lleol


MA (+MA IMP) - Awdurdodiad Marchnata (Cynnyrch Meddyginiaethol Ymchwiliol)

MCA - Deddf Galluedd Meddyliol 2005

mCTA - Cytundeb Treial Clinigol enghreifftiol

MHRA - Awdurdod Rheoleiddio Meddyginiaethau a Chynhyrchion Gofal Iechyd

MIA - Prif Gytundeb Indemniad

mICRA - Cytundeb Ymchwil Gydweithredol â Diwydiant enghreifftiol 

MMAU - Uned Academaidd Rheoli Meddyginiaethau

mNCA - Cytundeb Anfasnachol enghreifftiol

MRC - Cyngor Ymchwil Feddygol

MREC - Pwyllgor Moeseg Ymchwil Aml-ganolfan

MTA - Cytundeb Trosglwyddo Deunydd


NHS - Gwasanaeth Iechyd Gwladol

NHS PEDC - Pwyllgor Addysg a Datblygiad Fferyllol

NHS SC - Costau Cymorth y GIG

NHS TSET - Pwyllgor Addysg a Hyfforddiant Arbenigwyr Technegol Fferyllol

NICE - Sefydliad Cenedlaethol dros Ragoriaeth mewn Iechyd a Gofal

NIGB - Bwrdd Llywodraethu Gwybodaeth Cenedlaethol

NIHR - Sefydliad Cenedlaethol Ymchwil Iechyd

NMC - Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth

NOMS - Gwasanaeth Cenedlaethol Rheoli Troseddwyr (y Weinyddiaeth Gyfiawnder)

NPSA - Asiantaeth Genedlaethol Diogelwch Cleifion


OD&T - Datblygiad a Hyfforddiant Sefydliadol

OID - Dogfen Wybodaeth Sefydliadol (a ddefnyddir yn aml fel cytundeb safle)


PC - Rhestr Wirio Protocol

Ph I/II/III/IV - Treial clinigol Cam I/II/III/IV

PhRMA - Ymchwil a Gweithgynhyrchwyr Fferyllol America

PI - Prif Ymchwilydd

PIAG - Grŵp Cynghori ar Wybodaeth Cleifion

PIC - Canolfan Adnabod Cyfranogwyr

PICTF - Tasglu Cystadleuol y Diwydiant Fferyllol

PID - Data Adnabyddadwy am Gleifion

PIE - Cynnwys ac Ymgysylltu â'r Cyhoedd

PIS - Taflen Wybodaeth i Gyfranogwyr

PoC - Pwynt Cyswllt

POWs  - Carcharorion Rhyfel

PPI - Cynnwys Cleifion a'r Cyhoedd

Project ID No - Rhif Adnabod Prosiect

PSUR - Adroddiad Diweddaru Cyfnodol ar Ddiogelwch

PTQA - Technoleg Fferyllol a Sicrwydd Ansawdd

PV - PharmacoVigilance


QA - Sicrwydd Ansawdd

QC - Sicrhau Ansawdd

QP - Unigolyn Cymwysedig


R&D - Ymchwil a Datblygu

R&E - Ymchwil ac Effeithiolrwydd

RACD - Is-adran Ymchwil a Masnachol (Prifysgol Caerdydd)

RAF - Ffurflen Asesu Risg

RCA - Dadansoddiad o Wraidd y Broblem

RCT - Hap-dreial Rheoli

REC - Pwyllgor Moeseg Ymchwil

RES form - Ffurflen Ymchwil Profion Labordy

RG - Llywodraethu Ymchwil

RGC - Cydlynydd Llywodraethu Ymchwil

RGF - Fframwaith Llywodraethu Ymchwil ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol

RGG - Grŵp Llywodraethu Ymchwil (Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro)

RM&G - Rheoli a Llywodraethu Ymchwil

RMT - Tîm Rheoli Risg

RPS - Cymdeithas Fferyllol Frenhinol

RS&G - Cymorth a Llywodraethu Ymchwil

RS&PD - Cymorth i Ymchwilwyr a Datblygu Portffolio

RTB - Cronfa Meinweoedd Ymchwil


SADR - Adwaith Niweidiol Difrifol i Gyffur

SAE - Digwyddiad Niweidiol Difrifol

SAM - Cyfarfod Asesu Noddwr

SAP - Cynllun Dadansoddi Ystadegol

SB - Toriad Difrifol (o Arfer Clinigol Da neu brotocol)

SDL - Cofnod Dirprwyo Astudiaeth

SDV - Dilysu Data Ffynhonnell

SI - Offeryn Statudol

SI Units - Systemau Unedau Rhyngwladol

SLA - Cytundeb Lefel Gwasanaeth

SmPC - Crynodeb o Nodweddion Cynnyrch

SMPU - Uned Fferyllol y Santes Fair (Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro)

SoM - Ysgol Meddygaeth - Coleg y Gwyddorau Biofeddygol a Bywyd

SOP - Gweithdrefn Weithredu Safonol

SPARC - Ymagwedd wedi'i Symleiddio i gael Caniatâd y GIG ar gyfer Ymchwil – Cymru (NISCHR PCU bellach)

SpR - Cofrestrydd Arbenigol

SPS - Gwasanaethau Cynhyrchion Di-haint (Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro)

SSA - Asesiad Penodol i Safle

SSAR - Adwaith Niweidiol Difrifol a Amheuir

SSI - Ffurflen Gwybodaeth Penodol i Safle (hanesyddol)

SUSAR - Adwaith Niweidiol Difrifol Annisgwyl a Amheuir


TMF - Prif Ffeil Treial

ToR - Cylch Gorchwyl

TSC - Pwyllgor Llywio Treial

TSF - Ffeil Safle Treial


UHB - Bwrdd Iechyd Prifysgol

UHL - Ysbyty Athrofaol Llandochau

UHW - Ysbyty Athrofaol Cymru, Caerdydd

UKCRN - Rhwydwaith Ymchwil Glinigol y Deyrnas Unedig

USM(s) - Mesur(au) Diogelwch Brys


WG - Llywodraeth Cymru

WHC - Cylchlythyr Iechyd Cymru

WMA - Cymdeithas Feddygol y Byd

WRP - Cronfa Risg Cymru

 

Dilynwch ni