Neidio i'r prif gynnwy

Gwasanaeth Niwroseiciatreg Cymru

Gwasanaeth iechyd meddwl trydyddol arbenigol i unigolion sydd wedi dioddef o anaf ymennydd caffaeledig difrifol yw Gwasanaeth Niwroseiciatreg Cymru. Mae'n darparu adnodd cynhwysfawr ar gyfer asesu, ymchwilio, rheoli ac adsefydlu i gleifion sy'n dioddef o broblemau niwroseiciatrig, gwybyddol, emosiynol ac ymddygiadol o ganlyniad i'r anaf hwnnw.

Mae'r gwasanaeth yn gweithio o Hafan y Coed, Ysbyty Athrofaol Llandochau. Mae ganddo Uned Cleifion Mewnol o 10 gwely ar Ash Ward ac mae'n gweithredu Gwasanaeth Cymunedol, Dydd a Chleifion Allanol o Wasanaethau Dydd Ash Ward. Mae gan y Ward Cleifion Mewnol newydd amgylchedd therapiwtig, modern sy'n canolbwyntio ar wellhad, ac yno ystafelloedd en-suite niwroadsefydlu helaeth.

Mae'r cleifion y mae angen ein gwasanaeth arnynt yn cyflwyno ystod o broblemau corfforol, gwybyddol, emosiynol a/neu ymddygiadol, ac anelwn at sicrhau'r gwellhad corfforol, gwybyddol, cyfathrebu a galwedigaethol gorau posibl.

Darparu Gwasanaeth

  • Gwasanaeth cleifion mewnol o 10 gwely
  • Dull tîm amlddisgyblaethol: nyrsio, ffisiotherapi, therapi lleferydd ac iaith, therapi galwedigaethol, seicoleg
  • Rheoli Ymddygiad Cadarnhaol 
  • Adsefydlu Gweithgareddau Bywyd Beunyddiol 
  • Monitro ac adolygu Meddygol a Niwroseiciatrig
  • Uned Ddydd - yn darparu rhaglen ddydd strwythuredig o strategaethau asesu a niwroadsefydlu i gefnogi gwellhad ac addasiad
  • Clinigau Cleifion Allanol Arbenigol
  • Cymorth ac Adsefydlu Cymunedol

Meini Prawf Atgyfeirio

Mae'r gwasanaeth yn cymryd atgyfeiriadau o bob cwr o Gymru gan Feddygon Teulu, Niwrolegwyr, Ymgynghorwyr Adsefydlu, Timau Iechyd Meddwl, Gweithwyr Cymdeithasol a Mudiadau Gwirfoddol. 

Derbyniwn atgyfeiriadau ar gyfer oedolion dros 18 oed ag anaf ymennydd caffaeledig o ganlyniad i drawma neu ddigwyddiad / afiechyd niwrolegol, heblaw strôc ac anhwylderau dirywiol am fod gwasanaethau eraill ar gael ar eu cyfer nhw. Ystyrir atgyfeiriadau i'r rheini sy'n nesáu at eu 18 oed fesul achos.  

I atgyfeirio i'r gwasanaeth, cysylltwch â:

Dilynwch ni