Neidio i'r prif gynnwy

Ffisiotherapi Plant

Gair amdanom ni

Croeso i'r Gwasanaeth Ffisiotherapi Cymunedol i Blant ar gyfer Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro.

Rydym yn dîm o Ffisiotherapyddion, sy'n aelodau cofrestredig o'r Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal (HCPC), Hyfforddwyr Technegol Ffisiotherapi hyfforddedig, a staff gweinyddol. Darparwn wasanaeth Ffisiotherapi Plant a Phobl Ifanc arbenigol i blant a phobl ifanc sy'n byw yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg. Mae gennym ddealltwriaeth helaeth o ddatblygiad plant ac anhwylderau plentyndod, gan gynnwys problemau datblygiadol, niwrolegol a chyhyrysgerbydol.  

A ninnau'n Ffisiotherapyddion Paediatrig, rydym yn arbenigo mewn gweithio gyda phlant. Gweithwyr gofal iechyd proffesiynol yw Ffisiotherapyddion sy'n hyrwyddo gwellhad ac yn helpu pobl i wneud y mwyaf o'u gallu, yn dilyn salwch, anabledd neu anaf. Rydym yn helpu i wella ac adfer gallu drwy weithgarwch corfforol fel ymarfer a symud, yn ogystal â rhoi cyngor ac adnoddau arbenigol. 

Beth allwn ei ddarparu:

  • Asesiad a thriniaeth ffisiotherapi
  • Cael at gyfleusterau arbenigol, os yw'n briodol, fel therapi dyfrol 
  • Cyfraniad ffisiotherapi at amrywiaeth o safleoedd, yn seiliedig ar anghenion y plentyn, gan gynnwys yn y cartref, y feithrinfa neu'r ysgol 
  • Hyfforddiant a chyngor arbenigol i rieni/gofalwyr a phobl eraill sy'n ymwneud â'ch plentyn 
  • Asesiad ar gyfer cyfarpar ffisiotherapi arbenigol pan fydd yn ofynnol, a darparu'r cyfarpar hwnnw
  • Cydweithio â gweithwyr proffesiynol eraill yn y meysydd iechyd, addysg a gofal cymdeithasol 

 


 

Dychwelyd i'r Gwasanaethau Iechyd Plant, Pobl Ifanc a Theuluoedd

Dilynwch ni