Neidio i'r prif gynnwy

New COVID Testing Regulations Folder

09/04/2021
Beth os ydw i wedi cael prawf dyfais llif unffordd (DLlU) yn ddiweddar, neu'n cymryd un yn rheolaidd fel rhan o'm swydd?
17/03/2021
Beth yw'r rhestr estynedig o symptomau?
17/03/2021
Sut mae'r rhain wedi'u pennu?
17/03/2021
A yw'r rhestr hon yn berthnasol i blant hefyd?
17/03/2021
Beth os nad ydw i eisiau i'm plentyn gael prawf am y symptomau estynedig?
17/03/2021
A oes angen i mi hunanynysu os oes gennyf unrhyw un o'r rhestr newydd o symptomau?
17/03/2021
Beth os ydw i wedi cael fy mrechiad cyntaf neu ail frechiad yn ddiweddar?

Ar ôl derbyn y brechiad nid yw'n newid canlyniad prawf ar gyfer Covid-19. Os ydych yn sâl gydag unrhyw un o'r rhestr estynedig o symptomau dylech archebu prawf. Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod unrhyw symptomau yn sgil-effaith brechu

09/04/2021
A oes gennyf hawl i gael cymorth ariannol tra fy mod yn hunanynysu?

Mae'r cynllun cymorth hunanynysu ar waith yng Nghymru ar gyfer y rhai na allant weithio gartref ac y mae’n rhaid iddynt hunanynysu. Mae hefyd ar gyfer rhieni a gofalwyr ar incwm isel gyda phlant sy'n hunanynysu. Os ydych wedi profi'n bositif am Covid-19 gallwch wneud cais am y cymorth hwn drwy eich cyngor lleol neu drwy app Covid-19 y GIG.

09/04/2021
A oes angen i mi archebu prawf os ydw i wedi bod mewn cysylltiad â rhywun sydd wedi profi'n bositif am Covid-19?

Rydym bellach yn profi pawb a nodwyd fel cyswllt agos â rhywun sydd wedi profi'n bositif am coronafeirws. Os bydd hyn yn berthnasol i chi, bydd y tîm POD yn cysylltu â chi'n uniongyrchol.

Pan fydd pobl yn cael eu hadnabod fel cyswllt gan POD, bydd y tîm yn cysylltu â nhw ac yn eu cynghori i hunanynysu ac archebu prawf. Yna gofynnir iddynt gymryd ail brawf hyd at saith diwrnod yn ddiweddarach.

Bydd hyn yn ein helpu i adnabod mwy o bobl sydd â coronafeirws a'u cysylltiadau agos. Mae gwneud hynny'n golygu y gallwn dorri cadwyni trosglwyddo ac atal y feirws rhag lledaenu. 

Os cysylltir â chi, dylech gofio nad yw cymryd prawf yn ddewis arall yn lle hunanynysu. Os ydych wedi cael eich adnabod fel cyswllt agos, mae'n bwysig iawn eich bod yn cwblhau'r 10 diwrnod o hunanynysu a gwneud y ddau brawf.

Os oes gennych brawf negyddol, nid yw hyn yn golygu y gallwch fynd yn ôl i'r gwaith neu'r ysgol.

09/04/2021
A oes angen i mi hunanynysu os ydw i'n byw gyda, neu wedi bod mewn cysylltiad â rhywun sydd ag un neu fwy o'r rhestr estynedig o symptomau?

Os ydych yn byw gyda rhywun sy'n cael prawf oherwydd bod ganddo un o'r rhestr ehangach estynedig o symptomau, nid oes angen i chi hunanynysu oni bai bod ei ganlyniad yn dod yn ôl yn bositif.

Fodd bynnag, yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru os ydych yn byw gyda rhywun sy'n arddangos un neu fwy o'r tri symptom Covid-19 clasurol (twymyn, peswch parhaus newydd neu golli/newid yn y synnwyr blasu ac arogli) yna dylech hunanynysu fel aelwyd wrth iddo aros am ei ganlyniad.

09/04/2021
Mae fy ngholeg neu brifysgol yn cynnig profion Covid-19. A ddylwn i archebu prawf gan ddefnyddio'r gwasanaeth hwn os oes gennyf un neu fwy o'r rhestr estynedig o symptomau?

Os oes gennych unrhyw symptomau Covid-19, naill ai un neu fwy o'r rhestr estynedig o symptomau neu un o fwy o'r tri phrif symptom, dylech archebu prawf drwy'r GIG. Gallwch wneud hyn ar-lein gan ddefnyddio'r ddolen ar y dudalen hon, neu drwy ffonio 119. Wrth drefnu prawf ar-lein oherwydd y rhestr ehangach o symptomau dylai trigolion Caerdydd a Bro Morgannwg ddewis yr opsiwn "gofynnodd eich cyngor lleol i chi gael prawf".

Dilynwch ni