Neidio i'r prif gynnwy

Gwasanaethau Llawfeddygol wedi'u Diogelu

Gwnaed gwaith helaeth yn Ysbyty Athrofaol Cymru (UHW) ac Ysbyty'r Athrofaol Llandochau (Llandochau) i greu ardaloedd gwyrdd pwrpasol fel y gall mwy o gleifion gael llawfeddygaeth frys. Bydd yr ardal werdd yn UHW yn galluogi mwy o gleifion i gael triniaethau llawfeddygol, gan gynnwys niwrolawdriniaeth, llawfeddygaeth wroleg a chyffredinol, a llawfeddygaeth gynecolegol, y clust, trwyn a'r gwddf, a llawdriniaeth cataract. Yn Llandochau, mae ardal werdd wedi'i sefydlu fel bod modd i fwy o bobl gael llawfeddygaeth gardiaidd a thorasig, orthopedeg a llawdriniaeth y fron.

Mae amddiffyn cleifion, eu teuluoedd a staff rhag COVID-19 o'r pwys mwyaf, ac mae'r cynllunio trwyadl gan y Bwrdd Iechyd wedi caniatáu am gynnal nifer fwy o lawdriniaethau lle y mae amser yn hollbwysig.

Gofynnir i gleifion a fydd yn cael llawdriniaeth hunanynysu am bythefnos cyn eu triniaeth a chael prawf COVID-19 72 awr cyn iddynt gael eu derbyn i'r ysbyty. Pan fyddant yn teithio i'r ysbyty, gofynnir i gleifion deithio mewn cerbyd preifat, gan osgoi cludiant cyhoeddus a defnyddio tacsis. I gynyddu diogelwch cleifion ymhellach, mae gan yr unedau fynedfeydd ac allanfeydd pwrpasol, ac mae'n rhaid i staff sy'n gweithio yn yr ardaloedd gwyrdd aros yn yr ardaloedd pwrpasol am eu sifft gyfan.  

Er mwyn cynorthwyo staff â'r ymdrech hon, mae ardaloedd newydd, ystafelloedd newid a chawodydd i staff yn cael eu hadeiladu yn yr ardaloedd gwyrdd hyn. Mae unrhyw ddanfoniadau i'r unedau'n digwydd yn ddigyswllt, gan ddefnyddio system ddrysau aerglos.

Mae'r holl fesurau hyn yn gwbl hanfodol fel bod staff yn cael cefnogaeth â'u hymdrechion i wneud cleifion mor ddiogel â phosibl wrth i ni ddod â mwy o'n gwasanaethau yn ôl.

Os ydych chi'n paratoi ar gyfer llawfeddygaeth, cyfeiriwch at y tabl gwybodaeth isod neu at y daflen hon.

Pan fyddwch chi'n cyrraedd Ysbyty Athrofaol Cymru, defnyddiwch y map hwn i ddod o hyd i'r fynedfa bwrpasol i'r Uned Llawfeddygaeth Ddewisol wedi'i Diogelu.

 

Dilynwch ni