Neidio i'r prif gynnwy

Gwybodaeth am y Rhaglen

Rydym yn dilyn trefn grwpiau blaenoriaeth y Cyd-bwyllgor ar Imiwneiddio a Brechu (JCVI), ac rydym bellach wedi cynnig y dos cyntaf o’r brechlyn i grwpiau blaenoriaeth 1-9. Os ydych yn perthyn i grwpiau blaenoriaeth 1-9 ac nad ydych wedi derbyn apwyntiad eto ar gyfer eich dos cyntaf, cwblhewch ein ffurflen Gadael Neb ar Ôl, a bydd rhywun yn cysylltu â chi i gael apwyntiad.

Bydd pobl sy'n gaeth i'r tŷ yn unrhyw un o'r grwpiau yn cael eu brechiad gan ein Tîm Brechu Symudol


Apwyntiadau Presennol

Rydym bellach wedi trefnu apwyntiadau awtomatig ar gyfer y grwpiau oedran canlynol:

  • 40-49 oed
  • 30-39 oed
  • 18-29 oed mewn Canolfan Brechu Torfol sy’n cynnig y brechlyn Pfizer

Os ydych yn perthyn i’r grwpiau oedran hyn byddwch yn derbyn apwyntiad yn y post a neges destun yn eich gwahodd am apwyntiad yn un o’n Canolfannau Brechu Torfol. Rydym yn canfod nad oes gennym fanylion wedi’u diweddaru ar gyfer rhai pobl os nad yw eu gwybodaeth wedi’i diweddaru gyda’u meddyg teulu. Os mai dyma’r achos, rydym yn eich cynghori i gwblhau ein Ffurflen Apwyntiadau Wrth Gefn. Drwy wneud hynny cewch eich gwahodd am apwyntiad pan fydd un ar gael.


Canslo

Os nad ydych yn gallu mynychu eich apwyntiad, ffoniwch ni ar 02921 841234 i ganslo fel y gallwn gynnig y slot i rywun arall. Rydym wedi diweddaru ein system ffôn i helpu i reoli’r galw ar y gwasanaeth.


Gorllewin y Fro

Os ydych rhwng 30-49 oed ac yn byw yng Ngorllewin Bro Morgannwg, a’ch bod wedi cofrestru â Phractis y Bontfaen a’r Fro, Practis Meddygol Llanilltud Fawr ac Arfordir y Fro neu Bractis Teuluol Gorllewin y Fro, byddant hwy yn cysylltu â chi’n uniongyrchol i fynychu’r Ganolfan Frechu Leol newydd yng nghanolfan CF61.

Ar hyn o bryd mae gennym bedair Canolfan Brechu Torfol, yn y Sblot, Pentwyn, y Bae ( 'Toys R Us' yn flaenorol) a Chanolfan Hamdden Holm View yn y Barri.

I gael rhagor o wybodaeth ac i weld cwestiynau cyffredin ynghylch darparu’r brechlyn, cymhwysedd a diogelwch, ewch i: Ynglŷn â’r brechlyn

Bydd pawb sydd wedi cael y dos cyntaf o’r brechlyn Pfizer yn cael eu hail ddos rhwng 11 wythnos, sy’n unol â chanllawiau’r MHRA, a bydd y brechlyn yn effeithiol.

Mae’r Pfizer yn cael ei roi yn ein Canolfan Brechu Torfol ym Mhentwyn, yn y Sblot a y Bae.

Mae’r Oxford AstraZeneca wedi cael ei roi gan ein practisau meddygon teulu ers mis Medi, ac yn ein Canolfannau Brechu Torfol y Bae a’r Barri.

Ar hyn o bryd, rhaid aros 11 wythnos cyn cael yr ail ddos o’r Oxford AstraZeneca. Caiff yr holl apwyntiadau eu trefnu’n awtomatig, ac yn dibynnu ar ba grŵp blaenoriaeth rydych yn perthyn iddo, fe’ch gwahoddir naill ai gan eich Practis Meddyg Teulu neu Fwrdd Iechyd. Gofynnwn i chi fod yn amyneddgar wrth i ni ddelio â phob grŵp blaenoriaeth yn ei dro. Dylech ond gysylltu â ni os gofynnwn i chi wneud hynny, er mwyn i ni sicrhau nad yw’r llinellau ffôn yn rhy brysur.

Ceir canllawiau ar y brechlyn AstraZeneca yma.

 

Dilynwch ni