Neidio i'r prif gynnwy

Iechyd Meddwl

Pam dewiswyd iechyd meddwl yn flaenoriaeth?

  • Yn ôl Sefydliad Iechyd y Byd, mae problemau iechyd meddwl yn cyfrif am 20% o holl "faich clefydau", sef cyfran fwy nag unrhyw broblem iechyd meddwl unigol arall, gan gynnwys clefydau cardiofasgwlar (16.2%) a chanser (15.6)
  • Caiff iechyd meddwl gwael a salwch meddwl effaith arwyddocaol ar unigolion, cymdeithas a'r economi yn gyffredinol1.
  • Mae 1 o bob 4 oedolyn yn cael problemau neu salwch iechyd meddwl ar ryw adeg yn ystod eu bywyd.
  • Mae gan 1 o bob 10 o blant rhwng 5 ac 16 oed broblem iechyd meddwl ac mae gan lawer mwy ohonynt broblemau ymddygiadol.
  • Mae gan oddeutu 50% o bobl â phroblemau iechyd meddwl parhaus symptomau erbyn iddynt gyrraedd 14 oed.

Gweithdy Iechyd Meddwl - Arweinydd Clinigol: Dr Annie Procter

Ar 1 Tachwedd 2014, gwnaeth gweithdy ddwyn ynghyd bobl sy'n defnyddio ac yn darparu gwasanaethau iechyd meddwl yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg i rannu eu barn am y dyfodol. 

Trwy ymgysylltu'n well â'n poblogaeth, defnyddio technoleg yn well, a ffyrdd newydd o weithio, gofynnwyd i bawb yn y gweithdy ddisgrifio “sut olwg allai fod ar wasanaeth iechyd meddwl newydd y dyfodol?”

Cafodd trafodaethau yn ystod y gweithdy eu dal ar ffurf cofnodion gweledol.  

Cofnodion Gweledol Iechyd Meddwl

Lawrlwythwch adroddiad yn crynhoi'r gweithdy

Model Newydd o Ofal ar gyfer Iechyd Meddwl 

Y cam cyntaf wrth ddatblygu unrhyw fodel gofal newydd yw disgrifio gweledigaeth o'r hyn ddylai gwasanaeth yn y dyfodol ei gyflawni. A ninnau'n gweithio gyda Dr Annie Procter, ein harweinydd iechyd meddwl, defnyddiom y wybodaeth o'n gweithdy, ynghyd ag arfer gorau sydd wedi'i gyhoeddi o Gymru, y DU a'r byd yn ehangach, i ddatblygu gweledigaeth gyffredin Llunio Dyfodol Ein Lles o ofal iechyd meddwl yn y dyfodol.  

Mae adroddiad yn disgrifio sut gwnaeth y Senedd Glinigol a digwyddiad adborth Defnyddwyr Gwasanaethau/y Trydydd Sector helpu i fireinio'r gweledigaethau cyffredin o ofal ar gael yma.

Gyda'r weledigaeth hon mewn cof, gallwn nawr ddechrau archwilio'r newidiadau y bydd eu hangen i wireddu'r weledigaeth ac, felly, dechrau disgrifio model newydd ar gyfer gofal iechyd meddwl yn fanwl.


Cyfeiriadau
  1. Llywodraeth Cymru. Law yn Llaw at Iechyd Meddwl: Strategaeth ar gyfer Iechyd Meddwl a Lles yng Nghymru. Caerdydd: Llywodraeth Cymru 2012
Dilynwch ni