Neidio i'r prif gynnwy

Iechyd Mamau

Pam dewiswyd iechyd mamau yn flaenoriaeth?

  • Bydd Cynlluniau Datblygu Lleol Cynghorau Caerdydd a Bro Morgannwg yn effeithio'n sylweddol ar y Bwrdd Iechyd Prifysgol, gan ychwanegu'n sylweddol at boblogaeth â chyfradd genedigaethau sydd eisoes dair gwaith yn uwch na gweddill Cymru.
  • Hefyd, mae cysylltiad agos rhwng datblygiadau mewn gwasanaethau ar gyfer iechyd mamau a gweithredu'r gwaith gan Raglen Gydweithredol De Cymru i ad-drefnu gwasanaethau mamolaeth dan arweiniad meddyg ymgynghorol.
  • Mae 33% o fenywod yng Nghymru yn ysmygu cyn neu yn ystod beichiogrwydd1.
     


 

Gweithdy Iechyd Mamau - Arweinydd Clinigol: Dr Jenny Thomas

Ar 14 Ionawr 2015, gwnaeth gweithdy ddwyn ynghyd bobl sy'n defnyddio ac yn darparu gwasanaethau i bobl â chyflyrau hirdymor yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg i rannu eu barn am y dyfodol. 

Trwy ymgysylltu'n well â'n poblogaeth, defnyddio technoleg yn well, a ffyrdd newydd o weithio, gofynnwyd i bawb yn y gweithdy ddisgrifio “sut olwg allai fod ar wasanaeth newydd iechyd mamau yn y dyfodol?”

Cafodd trafodaethau yn ystod y gweithdy eu dal ar ffurf cofnodion gweledol.

Cofnodion Gweledol Iechyd Mamau

Lawrlwythwch adroddiad yn crynhoi'r gweithdy

Model Newydd o Ofal Iechyd Mamau

Y cam cyntaf wrth ddatblygu unrhyw fodel gofal newydd yw disgrifio gweledigaeth o'r hyn ddylai gwasanaeth yn y dyfodol ei gyflawni. A ninnau'n gweithio gyda Dr Jenny Thomas, ein harweinydd ar iechyd mamau, defnyddiom y wybodaeth o'n gweithdy, ynghyd ag arfer gorau sydd wedi'i gyhoeddi o Gymru, y DU a'r byd yn ehangach, i ddatblygu gweledigaeth gyffredin Llunio Dyfodol Ein Lles o ofal iechyd mamau yn y dyfodol.  

Mae adroddiad yn disgrifio sut gwnaeth y Senedd Glinigol a digwyddiad adborth Defnyddwyr Gwasanaethau/y Trydydd Sector helpu i fireinio'r gweledigaethau cyffredin o ofal ar gael yma

Gyda'r weledigaeth hon mewn cof, gallwn nawr ddechrau archwilio'r newidiadau y bydd eu hangen i wireddu'r weledigaeth ac, felly, dechrau disgrifio model newydd o ofal ar gyfer iechyd mamau yn fanwl.


 


Cyfeiriadau
  1. Ystadegau 2012 Llywodraeth Cymru 2012 http://gov.wales/statistics-and-research/infant-feeding-survey/?lang=en [Cyrchwyd 13/04/15]
Dilynwch ni