Neidio i'r prif gynnwy

Cyflyrau Hirdymor

Pam dewiswyd cyflyrau hirdymor yn flaenoriaeth?

Gall cyflyrau hirdymor gynnwys: clefyd rhwystrol cronig yr ysgyfaint, methiant y galon, diabetes, anhwylderau coluddyn llidiol, cyflyrau cyhyrysgerbydol, bod yn gaeth i alcohol ac i sylweddau eraill, ynghyd â llawer o gyflyrau eraill. Yn ôl Llywodraeth Cymru1:

  • Dywed traean o oedolion yng Nghymru (800,000, yn ôl yr amcan) fod ganddynt o leiaf un cyflwr hirdymor.
  • Dywed dwy draean o bobl dros 65 oed yng Nghymru fod ganddynt o leiaf un cyflwr hirdymor, ac mae gan draean ohonynt nifer o gyflyrau hirdymor.
  • Dywed mwy na thri o bob pedwar o bobl yng Nghymru sy'n 85 oed ac yn hŷn fod ganddynt salwch cyfyngus hirdymor.
  • Mae gan un o bob 10 o bobl gyfyngiadau ar eu gweithgareddau dydd i ddydd oherwydd cyflwr hirdymor.
     

Gweithdy ar Gyflyrau Hirdymor

Ar 14 Tachwedd 2014, gwnaeth gweithdy ddwyn ynghyd bobl sy'n defnyddio ac yn darparu gwasanaethau i bobl â chyflyrau hirdymor yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg i rannu eu barn am y dyfodol. 

Trwy ymgysylltu'n well â'n poblogaeth, defnyddio technoleg yn well, a ffyrdd newydd o weithio, gofynnwyd i bawb yn y gweithdy ddisgrifio “sut olwg allai fod ar wasanaeth newydd ar gyfer cyflyrau hirdymor yn y dyfodol?”

Cafodd trafodaethau yn ystod y gweithdy eu dal ar ffurf cofnodion gweledol. 

Cofnodion Gweledol Cyflyrau Hirdymor

Lawrlwythwch adroddiad yn crynhoi'r gweithdy

Yn dilyn y Gweithdy ar Gyflyrau Hirdymor, fe wnaeth 'Gweithio gyda'n gilydd yn well yn y gymuned ar Ddiwrnod Diabetes', a gynhaliwyd ar 4 Mehefin 2015, ddefnyddio gweithdai, trafodaethau a gweithgareddau i archwilio beth allem ni ei wneud gyda'n gilydd i alluogi oedolion â diabetes math 2 sy'n byw yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg i fyw'n dda yn y gymuned.

  • Lawrlwythwch adroddiad yn crynhoi'r diwrnod yma

Model Newydd o Ofal ar gyfer Cyflyrau Hirdymor 

Y cam cyntaf wrth ddatblygu unrhyw fodel gofal newydd yw disgrifio gweledigaeth o'r hyn ddylai gwasanaeth yn y dyfodol ei gyflawni. A ninnau'n gweithio gyda grŵp o arbenigwyr ar gyflyrau hirdymor, defnyddiom y wybodaeth o'n gweithdy, ynghyd ag arfer gorau sydd wedi'i gyhoeddi o Gymru, y DU a'r byd yn ehangach, i ddatblygu gweledigaeth gyffredin Llunio Dyfodol Ein Lles o ofal ar gyfer cyflyrau hirdymor yn y dyfodol.  

Mae adroddiad yn disgrifio sut gwnaeth y Senedd Glinigol a digwyddiad adborth Defnyddwyr Gwasanaethau/y Trydydd Sector helpu i fireinio'r gweledigaethau cyffredin o ofal ar gael yma.

Gyda'r weledigaeth hon mewn cof, gallwn nawr ddechrau archwilio'r newidiadau y bydd eu hangen i wireddu'r weledigaeth ac, felly, dechrau disgrifio model newydd o ofal ar gyfer cyflyrau hirdymor yn fanwl.


 


Cyfeiriadau

  1. Arsyllfa Iechyd Cyhoeddus Cymru. Proffiliau Clystyrau Meddygon Teulu, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro. Caerdydd: Iechyd Cyhoeddus Cymru; 2011

 

 
 

 

 

Dilynwch ni