Neidio i'r prif gynnwy

Gofal Deintyddol a Gofal y Llygaid

Pam dewiswyd Gofal Deintyddol a Gofal y Llygaid yn flaenoriaeth?

Er ei bod hi'n ymddangos ar yr olwg gyntaf nad oes llawer yn gyffredin rhwng cyflyrau deintyddol a chyflyrau'r llygaid, mae'r ffordd o ddarparu'r naill wasanaeth ar llall ar hyn o bryd yn debyg iawn.  Mae gan y ddau wasanaeth bresenoldeb mawr yn y gymuned, wedi'u darparu gan bractisau annibynnol bach niferus (h.y. Deintyddion neu Optegwyr/Optometryddion Cymunedol).  Mae gan y practisau annibynnol hyn gysylltiadau â meddygfeydd a, lle bo'r angen, maent yn cyfeirio achosion mwy cymhleth at arbenigwyr yn yr ysbyty.  Felly, mae'n ymddangos yn rhesymegol y gallai unrhyw newid i'r ffordd o ddarparu gofal yn un o'r meysydd hyn helpu i lywio newidiadau yn y llall.

 • Mae llawer iawn o ymchwil yn dangos y cysylltiadau rhwng iechyd y dannedd ac iechyd cyffredinol1.
 • Gall y geg fod yn fan derbyn ynghyd â bod yn safle clefyd a haint sy'n effeithio ar iechyd cyffredinol, gydag astudiaethau'n cysylltu clefydau deintyddol â diabetes, clefyd cardiofasgwlaidd, strôc a chanlyniadau anffafriol i feichiogrwydd.
 • Gall llawer o gynhyrchion fferyllol a therapïau eraill sy'n cael eu defnyddio'n gyffredin i drin cyflyrau hirdymor effeithio ar y geg a'i gweithrediadau.
 • Mae tua dau o bob pum plentyn pump a deuddeg oed sy'n byw yn BIP Caerdydd a'r Fro wedi cael pydredd dannedd.
 • Ar hyn o bryd, mae bron i 100,000 o bobl yng Nghymru yn colli'u golwg.
 • Erbyn 2020, rhagwelir y bydd nifer y bobl sy'n colli'u golwg wedi cynyddu 22 y cant a bydd y nifer yn dyblu erbyn 20502.
 • Gall dros 50 y cant o achosion o golli'r golwg gael eu hatal trwy eu darganfod ac ymyrryd yn gynnar2.
   


Gweithdy Gofal Deintyddol a Gofal y Llygaid

Arweinwyr Clinigol:  Yr Athro Ivor Chestnutt (Arweinydd Deintyddol)
                                   Mr Kadaba Rajkumar (Arweinydd Offthalmoleg)


Ar 12 Tachwedd 2014, gwnaeth gweithdy ddwyn ynghyd bobl sy'n defnyddio ac yn darparu gwasanaethau deintyddol a gwasanaethau'r llygaid yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg i rannu eu barn am y dyfodol. Trwy ymgysylltu'n well â'n poblogaeth, defnyddio technoleg yn well, a ffyrdd newydd o weithio, gofynnwyd i bawb yn y gweithdy ddisgrifio “sut olwg allai fod ar wasanaeth deintyddol newydd / gwasanaethau newydd y llygaid yn y dyfodol?”

Cafodd trafodaethau yn ystod y gweithdy eu dal ar ffurf cofnodion gweledol.  

Cofnodion Gweledol Gwasanaethau Deintyddol a'r Llygaid

Lawrlwythwch adroddiad yn crynhoi'r gweithdy

Model Newydd o Ofal Deintyddol a Gofal y Llygaid

Y cam cyntaf wrth ddatblygu unrhyw fodel gofal newydd yw disgrifio gweledigaeth o'r hyn ddylai gwasanaeth yn y dyfodol ei gyflawni. A ninnau'n gweithio gyda'r Athro Ivor Chestnutt, ein harweinydd deintyddol, a Mr Kadaba Rajkumar, ein harweinydd offthalmoleg, defnyddiom y wybodaeth o'n gweithdy, ynghyd ag arfer gorau sydd wedi'i gyhoeddi o Gymru, y DU a'r byd yn ehangach, i ddatblygu gweledigaeth gyffredin Llunio Dyfodol Ein Lles o ofal deintyddol a gofal y llygaid yn y dyfodol.  

Mae adroddiad yn disgrifio sut gwnaeth y Senedd Glinigol a digwyddiad adborth Defnyddwyr Gwasanaethau/y Trydydd Sector helpu i fireinio'r gweledigaethau cyffredin o ofal ar gael yma. 

Gyda'r weledigaeth hon mewn cof, gallwn nawr ddechrau archwilio'r newidiadau y bydd eu hangen i wireddu'r weledigaeth ac, felly, dechrau disgrifio model newydd ar gyfer gofal deintyddol a gofal y llygaid yn fanwl.


 


Cyfeiriadau
 1. Llywodraeth Cymru. Law yn Llaw at Iechyd: Cynllun Cenedlaethol Cymru ar gyfer Iechyd y Geg. Caerdydd: LlC; 2013  http://www.nidcr.nih.gov/datastatistics/surgeongeneral/sgr/chap5.htm [Cyrchwyd 13/04/15]
 2. Llywodraeth Cymru. Law yn Llaw at Iechyd: Cynllun Cyflawni Cymru ar gyfer Gofal Iechyd Llygaid. Caerdydd: LlC; 2013

 

 

Dilynwch ni