Neidio i'r prif gynnwy

Dementia

Pam dewiswyd dementia yn flaenoriaeth?

  • Bydd miliwn o bobl â dementia yn y DU erbyn 20251.
  • Rhagwelir y bydd nifer y bobl â dementia yng Nghaerdydd a'r Fro yn codi 27% rhwng 2015 a 20252.
  • Mae cost ariannol dementia i'r DU yn £26 biliwn y flwyddyn1.
  • Mae gan 80 y cant o bobl sy'n byw mewn cartrefi gofal rhyw fath o ddementia neu broblemau difrifol y cof1.
  • Byddai atal dementia rhag dechrau am 5 mlynedd yn gostwng nifer y marwolaethau sy'n gallu cael eu priodoli'n uniongyrchol i ddementia 30,000 y flwyddyn1.

Gweithdy Dementia - Arweinydd Clinigol: Dr Joseph Grey

Ar 7 Tachwedd 2014, gwnaeth gweithdy ddwyn ynghyd bobl sy'n defnyddio ac yn darparu gwasanaethau dementia yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg i rannu eu barn am y dyfodol. 

Trwy ymgysylltu'n well â'n poblogaeth, defnyddio technoleg yn well, a ffyrdd newydd o weithio, gofynnwyd i bawb yn y gweithdy ddisgrifio “sut olwg allai fod ar wasanaeth dementia newydd y dyfodol?”

Cafodd trafodaethau yn ystod y gweithdy eu dal ar ffurf cofnodion gweledol.  

Cofnodion Gweledol Dementia

Lawrlwythwch adroddiad yn crynhoi'r gweithdy

Model Newydd o Ofal ar gyfer Dementia

Y cam cyntaf wrth ddatblygu unrhyw fodel gofal newydd yw disgrifio gweledigaeth o'r hyn ddylai gwasanaeth yn y dyfodol ei gyflawni. A ninnau'n gweithio gyda Dr Joseph Grey, ein harweinydd dementia, defnyddiom y wybodaeth o'n gweithdy, ynghyd ag arfer gorau sydd wedi'i gyhoeddi o Gymru, y DU a'r byd yn ehangach, i ddatblygu gweledigaeth gyffredin Llunio Dyfodol Ein Lles o ofal dementia yn y dyfodol.  

Mae adroddiad yn disgrifio sut gwnaeth y Senedd Glinigol a digwyddiad adborth Defnyddwyr Gwasanaethau/y Trydydd Sector helpu i fireinio'r gweledigaethau cyffredin o ofal ar gael yma. 

Gyda'r weledigaeth hon mewn cof, gallwn nawr ddechrau archwilio'r newidiadau y bydd eu hangen i wireddu'r weledigaeth ac, felly, dechrau disgrifio model newydd o ofal ar gyfer dementia yn fanwl.


Cyfeiriadau

  1. Y Gymdeithas Alzheimer: Arwain y frwydr yn erbyn dementia 2014 http://www.alzheimers.org.uk/site/scripts/documents_info.php?documentID=2761[Cyrchwyd 13/04/15]
  2. Arsyllfa Iechyd Cyhoeddus Cymru. Dangosyddion pobl hŷn 2012, gan ddefnyddio data o Daffodil (LlC) ac Amcanestyniadau Poblogaeth Awdurdodau Lleol 2008 (LlC). Caerdydd: Iechyd Cyhoeddus Cymru; 2012

 

 

Dilynwch ni