Neidio i'r prif gynnwy

Canser

Pam dewiswyd canser yn flaenoriaeth?

  • Mae atal canser a darparu gofal o'r radd flaenaf i bobl â chanser yn parhau'n flaenoriaeth i Gymru.
  • Dros y blynyddoedd i ddod, bydd tuag 1 o bob 3 o bobl yn cael diagnosis o ganser cyn eu bod yn 75 oed a thua 4 o bob 10 o bobl rywbryd yn ystod eu hoes.
  • Mae nifer yr achosion o ganser yn cynyddu – mae nifer yr achosion o ganser wedi cynyddu tua 10% yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg yn y 10 mlynedd diwethaf1.
  • Mae canser yn cyfrif am bron i 7% o holl wariant y GIG yng Nghymru2
    .


Gweithdy Canser: Arweinydd Clinigol - Dr Meriel Jenney
 

Ar 5 Tachwedd 2014, gwnaeth gweithdy ddwyn ynghyd bobl sy'n defnyddio ac yn darparu gwasanaethau canser yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg i rannu eu barn am y dyfodol. 

Trwy ymgysylltu'n well â'n poblogaeth, defnyddio technoleg yn well, a ffyrdd newydd o weithio, gofynnwyd i bawb yn y gweithdy ddisgrifio “sut olwg allai fod ar wasanaeth canser newydd y dyfodol?”

Cafodd trafodaethau yn ystod y gweithdy eu dal ar ffurf cofnodion gweledol. 
 Lawrlwythwch adroddiad yn crynhoi'r gweithdy

Cynhyrchodd y gweithdy lawer o syniadau am ofal canser yn y dyfodol.  A ninnau'n gweithio gyda Dr Meriel Jenney, ein harweinydd canser, defnyddiom y wybodaeth hon, ynghyd ag arfer gorau sydd wedi'i gyhoeddi o Gymru, y DU a'r byd yn ehangach, i greu model newydd o ofal canser i Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro.

Model Newydd o Ofal ar gyfer Canser

Y cam cyntaf wrth ddatblygu unrhyw fodel gofal newydd yw disgrifio gweledigaeth o'r hyn ddylai gwasanaeth yn y dyfodol ei gyflawni. A ninnau'n gweithio gyda Dr Meriel Jenney, ein harweinydd canser, defnyddiom y wybodaeth o'r gweithdy, ynghyd ag arfer gorau sydd wedi'i gyhoeddi o Gymru, y DU a'r byd yn ehangach, i ddatblygu gweledigaeth gyffredin Llunio Dyfodol Ein Lles o ofal canser yn y dyfodol. 

Mae adroddiad yn disgrifio sut gwnaeth y Senedd Glinigol a digwyddiad adborth Defnyddwyr Gwasanaethau/y Trydydd Sector helpu i fireinio'r gweledigaethau cyffredin o ofal ar gael yma. 

Gyda'r weledigaeth hon mewn cof, gallwn nawr ddechrau archwilio'r newidiadau y bydd eu hangen i wireddu'r weledigaeth ac, felly, dechrau disgrifio model newydd o ofal ar gyfer canser yn fanwl:
 


Cyfeiriadau
  1. Uned Gwybodaeth ac Arolygaeth Canser Cymru, Adroddiad cryno ar fynychder, marwolaethau a goroesi canser yn y boblogaeth. Caerdydd: Iechyd Cyhoeddus Cymru; 2014.

  2. Llywodraeth Cymru. Law yn Llaw At Iechyd: Cynllun Cyflawni ar gyfer Canser, Cynllun Cyflawni hyd at 2016 ar gyfer GIG Cymru.

Dilynwch ni