Neidio i'r prif gynnwy

Grŵp Llywio Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro eisoes yn cyfrannu at nodau Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol.

Fodd bynnag, rydym yn sylweddoli bod llawer i'w wneud o hyd

Rydym yn gofyn i bawb feddwl sut y gallent gyfrannu at y pum ffordd o weithio i wneud yn siwr bod ein gwasanaethau yn gynaliadwy, ac yn cael effaith gadarnhaol ar brofiad pobl heddiw ac yn y dyfodol.

Nod y ddeddf yw gwella'r potensial am wella iechyd a llesiant mewn ardaloedd lleol, a gweithio gyda chyrff cyhoeddus eraill a sefydliadau rhanddeiliaid traws-sector i gryfhau effaith y Ddeddf ar iechyd a llesiant, gan gynnwys cynaliadwyedd amgylcheddol.

Rydym yn gweithio i sicrhau ein bod ni'n: 

 • Meddwl mwy am yr hirdymor yn ein gwaith;
 • Cydweithredu'n well gyda'r boblogaeth, cymunedau a chyda'n gilydd;
 • Canolbwyntio ar atal;
 • Gweithredu'n fwy integredig, gan ystyried sut gall y camau a gymerwn mewn un maes effeithio ar feysydd eraill;
 • Cynnwys y bobl fydd yn elwa o wasanaethau.

Rydym yn mynd ati'n fwy cysylltiedig i gyflawni'r Gymru a garem.

Gall pawb yn y Bwrdd Iechyd gyfrannu at weithredu heddiw er gwell yfory yn ein gweithredoedd, yn y gwaith a'r tu hwnt iddo.

Cysylltu â ni

Os hoffech drafod eich syniadau, eich prosiectau, neu gysylltu â ni, cysylltwch â Deborah Page - Deborah.Page2@wales.nhs.uk a Louise Knott - Louise.Knott@wales.nhs.uk

Diben Grŵp Llywio Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol 

O fewn y Bwrdd Iechyd, mae Grŵp Llywio Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol; diben y grŵp hwn yw dwyn trefn i waith y Bwrdd Iechyd Prifysgol yn y maes hwn, gan sicrhau bod y sefydliad yn bodloni rhwymedigaethau statudol cyrff cyhoeddus fel y'u hamlinellir yn Rhannu Pwrpas: Rhannu Dyfodol 2 (Canllawiau Statudol ar Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015). 

Hefyd, bydd y Grŵp yn cynnig arweinyddiaeth a chyfeiriad strategol i waith Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol.

Amcanion Grŵp Llywio Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol 

Mae amcanion Grŵp Llywio Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol fel a ganlyn:-

 • Datblygu amcanion llesiant y Bwrdd Iechyd Prifysgol (gan gyfrif am Adroddiad Cenedlaethau'r Dyfodol ac Adroddiad Tueddiadau'r Dyfodol), gan roi argymhellion i Fwrdd y Bwrdd Iechyd Prifysgol drwy'r Cynllun Integredig Tymor Canolig;
 • Adolygu amcanion llesiant y Bwrdd Iechyd Prifysgol yn flynyddol, gan gyfrif am yr asesiadau o lesiant lleol a gyhoeddir gan y Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus;
 • Cynnig trosolwg ar gyflawni camau gweithredu sy'n dangos bod Strategaeth Llunio Dyfodol ein Lles yn cael ei gyflawni, o safbwynt Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol 
 • Amlygu cyfleoedd ar y cyd i weithio gyda chyrff cyhoeddus eraill, gan gynnwys Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru, i gydweithredu ar brosiectau sy'n cyfrannu at yr amcanion llesiant;
 • Adolygu cynnwys Adroddiad Blynyddol drafft y Bwrdd Iechyd Prifysgol yn amlinellu cynnydd yn erbyn amcanion llesiant y Bwrdd Iechyd Prifysgol;
 • Cael ac ymateb i unrhyw adroddiadau neu argymhellion (gan gynnwys enghreifftiau o arfer da) gan y Comisiynydd neu gyrff rheoleiddio eraill yn gysylltiedig â Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol; ac 
 • Eirioli Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol o fewn y sefydliad ac ymhlith rhanddeiliaid allanol eraill.
Aelodaeth

Bydd Grŵp Llywio Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol yn cael ei gadeirio gan y Dirprwy Gyfarwyddwr Iechyd y Cyhoedd. 

Bydd yr aelodau'n cynnwys y canlynol:-

Y Dirprwy Gyfarwyddwr Iechyd y Cyhoedd 

Y Cyfarwyddwr Strategaeth a Chynllunio;

Y Cyfarwyddwr Llywodraethu Corfforaethol;

Y Cyfarwyddwr Cyfathrebiadau ac Ymgysylltu;

Y Dirprwy Gyfarwyddwr Cyllid;

Cyfarwyddwr Cynorthwyol Datblygiad Strategol a Thrawsnewid;

Cyfarwyddwr Cynorthwyol – Integreiddio Iechyd a Gofal Cymdeithasol;

Cyfarwyddwr Cynorthwyol Datblygu Sefydliadol;

Meddyg Ymgynghorol Meddygaeth Iechyd y Cyhoedd;

Arweinydd Cynllunio Strategol Corfforaethol 

Y Pennaeth Caffael;

Y Pennaeth Cludiant a Theithio Cynaliadwy;

Y Pennaeth Perfformiad ac Ynni;

Rheolwr Cynllunio a Phartneriaeth Strategol;

Arweinydd Ymgysylltu; a

Phartner o blith y staff.

 

Dilynwch ni