Neidio i'r prif gynnwy

Gweithlu Meddygol

Croeso i Adran y Gweithlu Meddygol. Rydym yn gweithio o Woodland House yng Nghaerdydd a darparwn arbenigedd sy'n berthynol i recriwtio a chyflogi meddygon a deintyddion a gyflogir ledled y Bwrdd Iechyd.

Mae'r adran yn cymryd rhan weithgar mewn datblygu polisïau a gweithdrefnau yn y Bwrdd Iechyd ac ar sail Cymru Gyfan, lle maent yn effeithio ar y gr┼Áp staff meddygol a deintyddol. Rydym hefyd yn rhoi cyngor ac yn cydweithio â chydweithwyr yn Adran y Gweithlu a Datblygu Sefydliadol ynghylch materion adnoddau dynol sy'n gysylltiedig â meddygon a deintyddion. 

Mae'r adran hefyd yn chwarae rhan weithgar mewn mewnbynnu a diweddaru gwybodaeth gywir i'r Cofnod Staff Electronig (ESR) ar gyfer staff meddygol a deintyddol sy'n rhyngwynebu â'r Adran Gyflogres wrth gynhyrchu cofnodion tâl ar gyfer rhyw 1,500 aelod o staff. Ar gyfer gweithlu hynod symudol, buddsoddir cryn ymdrech gyda chydweithwyr cyflogres i sicrhau bod taliadau'n gywir ac yn amserol yn unol â chontractau cyflogaeth ac wrth i feddygon iau gylchdroi o amgylch amrywiol arbenigeddau o fewn y Bwrdd Iechyd a'r tu hwnt.  Buddsoddir amser ac adnoddau sylweddol hefyd mewn cynnal gwybodaeth gywir am y gweithlu er mwyn ymateb i geisiadau data aml, a chynhelir archwiliad / adolygiad rheolaidd o ddata staff meddygol a deintyddol -  contractau cyfnod penodol, data swyddi gwag, fisâu cyfnod cyfyngedig, data cynllun swyddi cryno, rhyngwyneb â systemau data 'Intrepid' AaGIC (Addysg a Gwella Iechyd Cymru) ac ati.   

Yn ogystal â hyn, mae gwaith Adran y Gweithlu Meddygol yn canolbwyntio ar y prif feysydd hyn:

Recriwtio a Dewis
Monitro'r Fargen Newydd / y Gyfarwyddeb Oriau Gwaith Ewropeaidd (EWTD) a llunio Rota
Gwerthuso ac Ailddilysu Meddygol

Cynllunio eSwyddi - eSystemau

 

Move marker to required location, edit map again to set position
Dilynwch ni