Neidio i'r prif gynnwy

Dangoswch ble

Offeryn cyfleu poen yw Show Me Where, er mwyn i bobl ag anabledd lleferydd neu bobl sy'n methu siarad Saesneg gyfleu safle poen neu anghysur i ofalwyr. 

Mae'n ddefnyddiol i bobl â:

 • Strôc   
 • Awtistiaeth (ASD)
 • Dementia cyfnod cynnar  
 • Anableddau sy'n effeithio ar leferydd E.e. Parlys yr Ymennydd, Sglerosis Ymledol
 • Byddardod a phroblemau clyw
 • Cleifion wedi'u mewndiwbio neu wedi cael traceostomi

Mae hefyd yn ddefnyddiol i:

 • Bobl sy'n dioddef o drawma neu orbryder
 • Plant ac oedolion sy'n agored i niwed
 • Pobl nad ydynt yn siarad Saesneg

Defnyddiwch ‘Show me where’ yn rheolaidd er mwyn ei wneud yn rhan o drefn gyfarwydd a rhagfynegadwy, gan sicrhau y ceir gwybod am boen yn gynnar cyn i symptomau gynyddu, gan leihau straen a gorbryder a helpu i sicrhau archwiliad buan.  

Mewn amgylchedd clinigol, gall ymwelwyr ddefnyddio'r offeryn i ofyn sut hwyl sydd ar glaf, a rhoi gwybod i staff meddygol os oes angen. Gall clinigwyr hefyd ddefnyddio'r offeryn i egluro pa le yr hoffent ei archwilio a chael caniatâd.

Fe'i defnyddir mewn amrywiaeth o safleoedd:

 • Ysgolion
 • Meddygfeydd teulu
 • Clinigau deintyddol
 • Ysbytai
 • Cartrefi Gofal
 • Unedau Gofal Dwys
 • yr Heddlu
 • Lluoedd Arfog EM
 • Gwasanaethau Cymdeithasol (Amddiffyn Plant)
 • Ambiwlans ac Argyfwng
 • Amgylcheddau hosbis.
Dilynwch ni