Neidio i'r prif gynnwy

Adborth Cleifion

"Pan ffeindiais i lwmp yn fy mron ar noson 20fed Medi eleni, roeddwn wedi fy mrawychu.  Prin mod i wedi cysgu o gwbl y noson honno.  Roedd fy meddwl yn rasio drwy'r holl senarios ofnadwy a chanlyniadau posibl oedd yn fy wynebu."

"Byddwn wedi hoffi gwybod ar y noson ddi-gwsg honno y byddwn yn dod yn rhan o fyd Miss Davies a thîm gofal y fron yn Ysbyty Llandochau cyn bo hir gyda'u holl arbenigedd a'u gofal.  Roeddwn i'n teimlo'n ddiogel iawn gyda nhw."

"Cafodd fy holl amgylchiadau personol (fy anabledd cronig ac unrhyw gyflyrau oedd arna i'n barod) eu hystyried ar bob cam o'm triniaeth. Cafodd hyn ei wneud gydag ewyllys da a dealltwriaeth wych.  Roedd hyn yn wir o'r cychwyn cyntaf, er enghraifft, roeddwn yn rhyfeddu bod staff y dderbynfa yng Nghlinig y Fron yn fy nghyfarch yn siriol ar bob ymweliad a hyd yn oed yn cofio fy enw."

"Arhosais yn ward Anwen ar gyfer fy llawdriniaeth ar 7fed Tachwedd.  Cefais fy ngholeddu gan y staff nyrsio a Josh a eglurodd beth roedden nhw'n ei wneud a pham yr oedden nhw'n ei wneud.  Roeddwn i'n teimlo fod popeth dan reolaeth.  Roedd hyn yn wir hefyd gyda'r anaesthetig ges i gan Dr Stacey, y gwiriadau cyn y theatr gan Mr. Chopra, a'r gofal ysbrydol a ges i gan Peter, y caplan.

Cyn, yn ystod ac ers hynny mae Annette Dyke, fy nyrs Gofal y Fron, wedi bod yn rhagorol.  Mae hi wedi gofalu i wneud yn siŵr fy mod i'n hapus ar bob cam o'r broses o ran fy nealltwriaeth i a'm cysur.  Mae hi bob amser wedi cymryd cymaint o amser ag sydd ei angen arnaf i fynd drwy'r manylion gyda mi am yr hyn sy'n digwydd, a hynny'n dyner iawn.  Mae hi a'i chydweithwyr wedi cydymdeimlo'n llwyr â'm sefyllfa, gan gydnabod pa mor rhyfedd oedd y sefyllfa i mi, ond yn fy sicrhau y byddwn yn datrys y cyfan gyda'n gilydd."

"Pe bawn i'n gallu mynd yn ôl a dweud hyn i gyd wrtha i fy hun ar y noson honno, yr 20fed Medi, byddwn yn ychwanegu mai dod o hyd i'r lwmp i ddechrau yw'r rhan fwyaf brawychus.  Ar ôl hynny, hyd at pan ddywedodd Miss Davies wrtha i ar 24ain Tachwedd  mai'r unig driniaeth bellach sydd ei hangen arnaf yw radiotherapi, mae popeth yn mynd yn dawelach ac yn haws."

"Diolch am ddarparu'r gwasanaeth hwn."

Eleanor Williams, 3 Rhagfyr 2017


"Hoffwn ddiolch i'r holl staff yng Nghlinig y Fron YPLl, a fu, yn ystod ymweliad diweddar, yn gofalu amdanaf gyda gofal a charedigrwydd."

"Roedden nhw i gyd mor gymwynasgar a doedd dim yn ormod o drafferth iddynt, o'r Ymgynghorydd gwych Ms Nikki West i'r nyrsys, y gweinyddwyr a'r derbynyddion."

Yn ffodus ar ôl archwiliad, mamogram a sgan uwchsain, cefais wybod fod popeth yn iawn.

17 Tachwedd 2017

"Hoffwn ddweud wrthych chi am y profiad hynod gadarnhaol a gefais yn Uned y Fron YPLl heddiw.  Mewn llai na 3 awr cefais famogram, sgan uwchsain, ac ymgynghoriad ac archwiliad gyda nyrs ymgynghorol."

"Erbyn diwedd fy apwyntiad roeddwn wedi derbyn fy holl ganlyniadau sgan a diolch byth cefais wybod fod popeth yn iawn.  Am wasanaeth gwych: dim cyfnod diangen o aros yn nerfus am ganlyniadau na gorfod dychwelyd i'r clinig eto ymhen ychydig wythnosau."

"Hoffwn ddweud hefyd pa mor hyfryd oedd yr holl staff, o'r cyfarchiad cychwynnol gan dderbynnydd y ward i'r staff nyrsio, radiograffwyr ac ymgynghorwyr.  Dyma enghraifft o'r GIG ar ei orau."

10 Tachwedd 2017

Dilynwch ni