Neidio i'r prif gynnwy

Apêl Bywyd Gwell

Mae'r Apêl Bywyd Gwell yn rhan o Gronfa Elusennol Gyffredinol Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro, rhif elusen gofrestredig 1056544.

Sefydlwyd yr Apêl Bywyd Gwell ar gyfer Canolfan Ffeibrosis Systig Oedolion Cymru Gyfan yn 2007 gan y Gwasanaeth Ffeibrosis Systig. I ddechrau, y bwriad oedd darparu offer ychwanegol, sy'n aml yn ddrud a heb fod ar gael trwy'r GIG, i bob claf yn y Ganolfan Ffeibrosis Systig Oedolion. Yn ogystal, gan fod nifer y cleifion yn parhau i gynyddu, teimlwyd y byddai'r apêl yn darparu cyfleusterau ychwanegol i wella'r gofal presennol a roddir i gleifion a'n galluogi i ymestyn y ganolfan i fodloni anghenion ein poblogaeth cleifion ffeibrosis systig sy'n cynyddu.

Rhwng 2007 a 2012, cododd ein cleifion, eu teuluoedd a chefnogwyr swm sylweddol o arian ar gyfer yr apêl, a roddodd gyfle i dyfu ac ehangu'r gwasanaeth trwy ddarparu campfa i gleifion yn cynnwys offer llawn, ystafelloedd nyrsys arbenigol gydag ystafelloedd triniaeth, ystafell ffisiotherapi ac ystafell gwnsela, y mae ein cleifion wedi gwneud defnydd da ohonyn nhw i gyd. Fodd bynnag, er bod yr estyniad cychwynnol yn amhrisiadwy ar y pryd, cydnabuwyd eisoes y byddai angen sefydlu Canolfan Ffeibrosis Systig newydd yn yr ysbyty presennol cyn gynted â phosibl i ganiatáu ar gyfer tyfu, ehangu a datblygu o fewn lleoliad un safle.

Yn 2012, cyflwynwyd Achos Busnes i Fwrdd ein Hysbyty ar gyfer Canolfan Ffeibrosis Systig newydd yn Ysbyty Athrofaol Llandochau, wedi'i lleoli yn yr ardal cleifion allanol flaenorol ac iddi dri llawr. Roedd yr Achos Busnes yn llwyddiannus. Rhoddwyd allweddi'r adeilad i ni yn yr haf 2013 ac fe symudon ni i mewn i'r Ganolfan Ffeibrosis Systig newydd yn yr hydref 2013.


I ddechrau, dim ond dau lawr a drawsnewidiwyd ac a agorwyd, gan ddefnyddio arian a gafwyd trwy'r Apêl Bywyd Gwell. Mae'r llawr gwaelod bellach yn ardal cleifion allanol benodol gwbl weithredol, sy'n cynnwys nifer o ystafelloedd ymgynghori, ystafelloedd triniaeth, ac ystafelloedd ffisiotherapi a chwnsela. Mae'r gampfa ffeibrosis systig ar gyfer cleifion allanol a mewnol wedi'i lleoli yn yr ardal hon hefyd.

Mae'r Tîm Amlddisgyblaethol Ffeibrosis Systig cyfan wedi'i leoli ar lawr uchaf y Ganolfan Ffeibrosis Systig.

Ym mis Ionawr 2014, ail-lansiwyd yr 'Apêl Bywyd Gwell' gyda tharged o £1 filiwn i helpu tuag at gost trawsnewid y llawr canol yn ward cleifion mewnol addas i'r diben.

Gobeithir y bydd gwaith yn dechrau ar y ward newydd yn gynnar yn 2017 gyda lle i ofalu am 16 o gleifion mewnol mewn ystafelloedd gwely sengl en-suite. Mae'r cynlluniau ar gyfer ymestyn y ganolfan hefyd yn cynnwys mynedfa newydd i gleifion yn nhu blaen yr estyniad i'r adeilad a fydd, gobeithio, yn cynnwys campfa newydd, oherwydd bwriedir trawsnewid y gampfa bresennol i greu mwy o ystafelloedd trin cleifion allanol.
Mae'r Apêl Bywyd Gwell wedi bod yn amhrisiadwy nid yn unig o ran cynyddu ymwybyddiaeth y cyhoedd o'n Ganolfan Ffeibrosis Systig, ond hefyd cynyddu eu hymwybyddiaeth o'r cyflwr ei hun. Ers i ni lansio'r apêl yn ôl yn 2007, rydym wedi cael llawer iawn o gymorth a chefnogaeth gan ein cleifion, eu teuluoedd a'u ffrindiau, sy'n dal ati i godi arian i gefnogi'r apêl, ac rydym yn parhau i ryfeddu at rai o'u cyflawniadau codi arian hyd yma.

Trwy ein gwefan, gobeithiwn rannu rhai o'r cyflawniadau hyn a rhoi'r diweddaraf i chi ar gynnydd yr estyniad arfaethedig i'r Ganolfan Ffeibrosis Systig, gan gynnwys y ward newydd. Gallwn hefyd roi gwybodaeth i chi am ddigwyddiadau codi arian a gynlluniwyd a sut gallwch helpu i gefnogi'r apêl.

Anfonwch neges e-bost atom yn cynnwys unrhyw luniau (pdf) a gwybodaeth yr hoffech ei rhannu ynglŷn â digwyddiadau codi arian rydych wedi'u trefnu, cyn ac ar ôl y digwyddiad, ar gyfer yr Apêl Bywyd Gwell, a cheisiwn eu cynnwys ar ein gwefan. E-bost: lorraine.speight@wales.nhs.uk

I gael rhagor o wybodaeth am helpu i godi arian ar gyfer yr Apêl Bywyd Gwell, gallwch gysylltu â Lorraine, Rheolwr y Ganolfan Ffeibrosis Systig (manylion cyswllt uchod), neu Carole Davies, Cadeirydd yr Apêl Bywyd Gwell, neu Lucie Barratt yn Nhîm Codi Arian y Bwrdd Iechyd. E-bost: lucie.barrett@wales.nhs.uk

Edrychwn ymlaen at glywed gennych.