Neidio i'r prif gynnwy

Gwasanaeth Niwroseiciatreg

Gwasanaeth iechyd meddwl trydyddol arbenigol yw Gwasanaeth Niwroseiciatreg Cymru ar gyfer unigolion sydd wedi dioddef anaf ymennydd caffaeledig difrifol, ac mae'n darparu adnodd cynhwysfawr ar gyfer asesu, ymchwilio, rheoli ac adsefydlu i gleifion sy'n dioddef o broblemau niwroseiciatrig, gwybyddol, emosiynol ac ymddygiadol o ganlyniad i'r anaf hwnnw. 

Mae'r gwasanaeth yn gweithio o Hafan y Coed, Ysbyty Athrofaol Llandochau. Mae ganddo Uned Cleifion Mewnol o ddeg gwely ar Ash Ward ac mae'n gweithredu Gwasanaeth Cymunedol, Dydd a Chleifion Allanol o Wasanaethau Dydd Ash. 

Mae gan y Ward Cleifion Mewnol newydd amgylchedd therapiwtig modern sy'n canolbwyntio ar adfer, gydag ystafelloedd en-suite niwro-adsefydlu helaeth.

Mae cleifion y mae angen ein gwasanaeth arnynt yn cyflwyno ystod o broblemau corfforol, gwybyddol, emosiynol a/neu ymddygiadol, a cheisiwn sicrhau'r gwellhad corfforol, gwybyddol, cyfathrebu a galwedigaethol gorau posibl.

Darparu'r Gwasanaeth

  • Gwasanaeth cleifion mewnol o 10 gwely
  • Dull tîm rhyngddisgyblaethol: nyrsio, ffisiotherapi, therapi lleferydd ac iaith, therapi galwedigaethol, seicoleg
  • Rheoli Ymddygiad Cadarnhaol
  • Adsefydlu gweithgareddau bywyd dyddiol 
  • Monitro ac adolygu meddygol a Niwroseiciatrig
  • Uned Ddydd - darparu rhaglen ddydd strwythuredig o strategaethau asesu a niwro-adsefydlu i gefnogi gwellhad ac addasu
  • Clinigau Cleifion Allanol Arbenigol
  • Cymorth ac Adsefydlu Cymunedol

Meini Prawf Atgyfeirio 

Mae'r gwasanaeth yn cymryd atgyfeiriadau o bob rhan o Gymru gan Feddygon Teulu, Niwrolegwyr, Ymgynghorwyr Adsefydlu, Timau Iechyd Meddwl, Gweithwyr Cymdeithasol a Mudiadau Gwirfoddol.

Derbyniwn atgyfeiriadau ar gyfer oedolion dros 18 oed ag anaf ymennydd caffaeledig o ganlyniad i drawma neu ddigwyddiad / salwch niwrolegol ond ac eithrio strôc ac anhwylderau dirywiol am fod gwasanaethau eraill ar eu cyfer nhw.

Ystyrir atgyfeiriadau i'r rheini sy'n agosáu at 18 oed fesul achos. 

Dilynwch ni