Neidio i'r prif gynnwy

Gwasanaeth Ffisiotherapi Iechyd Meddwl

Mae ymarfer corff yn elfen bwysig o wella Iechyd Meddwl, yr ymchwiliwyd yn helaeth iddi.

Mae'r Gwasanaeth Ffisiotherapi yn annog pobl i gymryd rhan gan ddibynnu ar eu gallu a'u hangen.

Anogir pob claf i gyfranogi mewn ymarfer corff i fynd i'r afael â lles corfforol a seicolegol yn ogystal ag unrhyw faterion iechyd cyffredinol fel rheoli pwysau.

Asesu

Mae asesiad cychwynnol yn gyfannol, gyda nodau'n cael eu trafod a'u cytuno gyda'r defnyddiwr gwasanaeth i ddatblygu cynllun triniaeth wedyn. 

Mathau o driniaeth

  • Gwasanaeth ar wardiau iechyd meddwl ac, ar ôl rhyddhau, gellir darparu unrhyw driniaeth ddilynol angenrheidiol ar sail claf allanol.
  • Gwaith yn y Timau Iechyd Meddwl Cymunedol ledled Caerdydd a Bro Morgannwg.
  • Byddwn yn gweld defnyddwyr gwasanaeth gartref os oes nam ar symudedd, gydag adsefydlu dilynol, gan gyfeirio at wasanaethau ffisiotherapi neu gymunedol eraill fel sy'n briodol.
  • Efallai hefyd y darperir hyfforddiant i gynorthwyo gofalwyr gydag agweddau ar drin neu adsefydlu corfforol parhaus.
  • Therapïau cyflenwol fel aciwbigo a thylino Indiaidd y pen.
  • 12 wythnos o raglen ymarfer gyda chymorth mewn canolfannau hamdden awdurdod lleol ledled Caerdydd a'r Fro, a ddarperir gan hyfforddwyr technegol sy'n wybodus a phrofiadol iawn ynghylch ymarfer corff a phryderon iechyd meddwl.

Dull Seicolegol

Defnyddia'r Gwasanaeth Ffisiotherapi ddull cyfannol o gefnogi pobl yn eu gwellhad, nid yn unig drwy drin symptomau ond hefyd drwy helpu i fagu cadernid ac adennill ymdeimlad o hunanfeistrolaeth. 

  • Egwyddorion therapi ymddygiadol gwybyddol ac egwyddorion cyfweld cymhelliant i helpu i gael ymdeimlad o obaith y gall pethau wella neu i helpu i reoli pryder a chyflawni gwell canlyniadau i'n triniaethau craidd. 
  • Grŵp Ymwybyddiaeth Ofalgar sy'n ceisio helpu pobl i reoli symptomau poen cronig ochr yn ochr â'u pryderon iechyd meddwl. Ceir atgyfeiriadau gan y gwasanaeth iechyd meddwl eilaidd yn ogystal â thrwy'r Clinig Poen. 

Cyswllt

Dilynwch ni