Neidio i'r prif gynnwy

Ein gwasanaethau yn ystod COVID-19

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro yn cadw gofal yn ddiogel ac wedi ymrwymo i gynnal ei wasanaethau hanfodol drwy gydol y pandemig COVID-19. Rydym ni yma i chi o hyd. Gallwch adael eich cartref i gael gwasanaethau iechyd. Ond, os oes gennych unrhyw symptomau COVID-19, fel peswch newydd, parhaus, twymyn, neu golli neu newid i'ch synnwyr blasu a/neu arogleuo, dylech hunanynysu ar unwaith a pheidiwch ag ymweld â'ch meddyg teulu, ysbyty na fferyllfa. Bydd ein holl aelodau staff yn gwisgo lefelau priodol o gyfarpar diogelu personol (PPE) bob amser ac rydym wedi cynyddu safonau glanhau ym mhob adran.


Os oes angen i chi gael gwasanaethau gofal iechyd, ymgyfarwyddwch â'r wybodaeth isod i'n helpu i gadw gofal yn ddiogel. Os oes gennych symptomau COVID-19, peidiwch ag ymweld â'ch meddyg teulu, ysbyty, fferyllfa, optometrydd na deintydd. I gael rhagor o wybodaeth, defnyddiwch wiriwr symptomau GIG Cymru.

Mae tudalennau Cymraeg y wefan yn y broses o gael eu diweddaru a’u cyfieithu a byddant yn dilyn yn fuan. Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra a achosir.

Healthcare services in the community

Mae meddygfeydd ar agor o hyd, ond efallai y cynigir ymgynghoriadau fideo, e-bost neu ffôn i chi yn hytrach nag ymgynghoriadau wyneb yn wyneb. Os bydd angen, fe'ch gwahoddir i ddod i gael apwyntiad yn bersonol. Gallwch adael eich cartref i ddefnyddio gwasanaethau iechyd lleol, gan gynnwys eich meddygfa. Dylech ffonio o flaen llaw a dilyn unrhyw ganllawiau sydd ar waith yn eich meddygfa leol i'ch diogelu chi a'r staff, gan gynnwys yr angen i wisgo masg a chadw 2m oddi wrth gleifion eraill sy'n aros i weld aelod o staff.

 

Mae deintyddfeydd sy'n gweithredu ledled Caerdydd a'r Fro yn gweld cleifion sydd angen triniaeth frys yn unig ac maen nhw'n blaenoriaethu pobl a allai fod mewn perygl uwch o glefydau deintyddol, yn ogystal â chleifion sydd mewn poen neu sydd ag wlser ceg nad yw'n gwella neu lwmpyn neu chwydd anarferol yn y geg. Ni fyddant yn gweld pobl ar gyfer archwiliadau arferol hyd nes bod lledaeniad COVID-19 yn y gymuned yn cyrraedd lefelau isel. Darllenwch fwy am sut y bydd deintyddfeydd yn gweithredu yn ystod y Cyfnod Atal Byr.

Bydd fferyllfeydd ar agor fel arfer yn ystod y cyfnod atal byr a dyna lle y dylech fynd i gael cyngor ar salwch ysgafn. Cofiwch wisgo masg a dilyn canllawiau cadw pellter cymdeithasol wrth ymweld â'ch fferyllfa.

Healthcare services in Hospital

Mae ein gwasanaethau brys (gan gynnwys 999) yn agored ac yn weithredol. Os oes gennych gyflwr sy'n bygwth bywyd neu aelod o'ch corff, ffoniwch 999 neu ewch i'r Uned Achosion Brys yn y ffordd arferol.

O ran cyflyrau eraill, mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro yn gweithredu system ffonio'n gyntaf o'r enw CAV 24/7 ar gyfer cleifion y mae angen iddynt ymweld â'r Uned Achosion Brys (A&E) neu'r Uned Mân Anafiadau er mwyn eich cadw'n ddiogel a'ch helpu i gael y gwasanaeth mwyaf priodol i'ch anghenion. Os nad oes arnoch angen ymateb 999 brys ac ni allwch gael eich rheoli gan eich meddyg teulu neu wasanaethau cymunedol eraill, dylech ffonio 0300 10 20 247.

Bydd triniwr galwadau'n derbyn yr alwad ac yn gwneud asesiad cychwynnol. Bydd clinigwr yn eich ffonio'n ôl o fewn 20 munud os yw'ch anghenion yn frys neu 60 munud os ydynt yn llai brys. Os bydd angen, rhoddir apwyntiad i chi yn yr Uned Achosion Brys, yr Uned Mân Anafiadau, Canolfan Gofal Brys, neu gyfleuster gofal iechyd priodol arall. Darllenwch fwy am CAV 24/7.

Disgwylir i apwyntiadau cleifion allanol sydd wedi'u trefnu barhau. Efallai y cynigir ymgynghoriad wyneb yn wyneb, fideo neu ffôn i chi.


Os oes gennych apwyntiad wedi'i drefnu yn un o'n hysbytai, y cawsoch wahoddiad i fynd iddo'n bersonol, gwnewch hynny fel a gynlluniwyd oni bai bod gennych symptomau COVID-19. Ewch ar eich pen eich hun os oes modd. Os na allwch fynd i'ch apwyntiad, cysylltwch â'r ysbyty gan ddefnyddio'r manylion cyswllt yn eich llythyr apwyntiad fel y gall gynnig eich apwyntiad i gleifion eraill.


Pan fyddwch yn cyrraedd ar gyfer eich apwyntiad claf allanol, bydd rhywun yn eich cyfarch ac yn gofyn cwestiynau i chi ynglŷn ag unrhyw symptomau COVID-19 posibl a allai fod gennych. Bydd aelod o staff yn mesur eich tymheredd hefyd. 


Cofiwch ddod â gorchudd wyneb gyda chi a gwisgwch ef tra byddwch y tu mewn i'r ysbyty. Dilynwch ganllawiau cadw pellter cymdeithasol bob amser hefyd.
 

Rydym wedi gwneud llawer o waith i greu ardaloedd "gwyrdd" penodol yn Ysbyty Athrofaol Cymru ac Ysbyty Athrofaol Llandochau i alluogi cleifion i gael llawdriniaeth frys ar yr un pryd â'u diogelu nhw, eu teuluoedd a'n staff rhag COVID-19. Mae staff sy'n gweithio yn yr ardaloedd hyn yn cael eu cadw ar wahân i weddill y Bwrdd Iechyd Prifysgol ac nid ydynt yn gadael eu hardaloedd yn ystod eu sifft er mwyn lleihau perygl haint i'r eithaf. 


Bydd gwasanaethau llawfeddygol yn parhau fel a gynlluniwyd yn ystod y cyfnod atal byr, felly os trefnwyd i chi gael llawdriniaeth, dylech baratoi ar ei chyfer yn unol â'r cyfarwyddiadau a roddwyd i chi oni bai bod y Bwrdd Iechyd yn cysylltu â chi'n uniongyrchol. Bydd yn ofynnol i gleifion sy'n cael llawdriniaeth hunanynysu am bythefnos cyn y driniaeth a chael prawf COVID-19 72 awr cyn cael eu derbyn i'r ysbyty. I gael rhagor o wybodaeth am lawdriniaeth yn ystod y cyfnod atal byr, cliciwch yma.
 

Mental Health services during COVID

Bydd yr holl wasanaethau iechyd meddwl ar agor fel arfer, gan gynnwys gwasanaethau argyfwng 24 awr a'r holl wasanaethau cyswllt i leoliadau gofal iechyd corfforol yn bennaf fel meddygfeydd, yr Uned Achosion Brys a Chartrefi Gofal. 

Bydd gwasanaethau arferol fel cleifion allanol a grwpiau seicotherapiwtig ar gael. Bydd cyswllt wyneb yn wyneb rhwng defnyddwyr gwasanaeth a'n timau staff yn parhau i gael ei gynnal pan fydd angen yn unig.

Edrychwch ar wybodaeth am hunangymorth ac arweiniad, gan gynnwys argaeledd y pecyn cymorth hunanatgyfeirio 'CwmwlArian', lle y bo'n briodol.

Keeping well during COVID

Rydym yn ceisio helpu pobl sy'n byw yng Nghaerdydd a'r Fro i gadw eu hunain mor iach â phosibl, ac mae hyn yn arbennig o bwysig yn ystod y gaeaf. Gallwch gadw'ch hun yn iach trwy fwyta deiet iach a chytbwys, gwneud ymarfer corff, a chael eich brechiad ffliw blynyddol os ydych yn gymwys ar ei gyfer (cliciwch yma i weld a ydych yn gymwys).

Mae ein gwefan Cadw Fi'n Iach newydd yn cynnwys amrywiaeth o adnoddau y gall pobl eu defnyddio i'w cadw eu hunain yn iach neu reoli elfennau o'u hanghenion adsefydlu gartref. Mae hefyd yn cynnwys gwybodaeth i bobl sy'n paratoi ar gyfer triniaeth neu'n gwella ar ôl triniaeth, yn ogystal â phobl sy'n gwella ar ôl COVID-19. 

Dilynwch ni